SFR Jugoslavija

SFR Jugoslavija

 

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija se nalazi na područiju Balkanskog poluostrva okružena:

 

 

 

Bugarskom

Rumunijom

Italijom

Grčkom

Austrijom

Mađarskom

Albanijom.

 

 

 

Na sjeverozapadnom dijelu se naslanja na podnožije Alpa a sjeverni dio joj je u Panonskoj niziji dok je južna granica najvećim dijelom Jadransko more.

Površina SFRJ iznosi 255 719 km2 i u njoj živi 22 426 000 stanovnika sa ukupno 24 različite nacionalnosti.

Od toga je 6 naroda i 18 narodnosti.

 

 

 

 

U sklopu SFRJ se nalazi 6 republika i 2 autonomne pokrajine:

SR Bosna i Hercegovina

SR Crna Gora

SR Hrvatska

SR Makedonija

SR Slovenija i

SR Srbija u kojoj nalaze i

SAP Vojvodina i

SAP Kosovo i Metohija.

 

 

 

 

6. aprila 1941. započinje napad Sila Osovina na Kraljevinu Jugoslaviju bez objave rata. Kraljeva vojska je ubrzo kapitulirala ali proglasom KPJ 4. jula 1941 narod se diže na ustanak. Tako započinje velika epopeja Narodno oslobodilačke borbe u kojoj je 1 700 000 građana Jugoslavije položilo svoj život. Međutim uporedo sa vojnim operacijama NOV-a vodi se i politička aktivnost za priznanje nove Jugoslavije. Održava se prvo zasjedanje Antifašističkog Vijeća Narodnog Oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) u Bihaću 26. novembra 1942. godine a već sljedeče 1943. godine 29. novembra se održava drugo zasjednaje AVNOJA u Bihaču. Odluke koje su tom prilikom donešene, predstavljale su osnivanje nove Jugoslavije pa se sa opravdanjem taj dan slavi kao Dan Republike u SFRJ. Poslije završetka rata (15. maja 1945. godine - sedam dana poslije kapitulacije Njemačke) održava se i treče zasjedanje AVNOJA u oslobođenom Beogradu od 7. 8. do 10. 8. 1945. godine. Prvi ustav socijalističke Jugoslavije donešen je 31. januara 1946. godine.

 

Poslije rata vrši se nagli razvoj u svim vidovima privrede, Za samo 10 godina sprovođenjem dva petogodišnja plana Jugoslavija dostiže nivo srednje razvijenih zemalja. U svim republika se otvaraju fabrike i preduzeća u kojima se domaćim znanjem usvaja proizvodnja skoro svih roba potrebnih za napredak zemlje. Takoreči “od igle do lokomotive”. 1950. godine se fabrike predaju na upravljanje radnicima preko zakona o radničkom samoupravljanju i tako se u praksi primjenjuje marksistička ideja o prelasku sredstava za proizvodnju u vlasništvo radnika.

 

1961. godine u Beogradu se održava i prva konferencija nesvrstanih zemalja gdje je Jugoslavija bila jedna od članica osnivaća tog pokreta koji predstavlja jaku snagu u borbi protiv blokovske podjele svijeta.

 

Grb SFRJ sačinjava vijenac od klasja žita poezanog plavom trakom na kojoj je upisan datum 29. 11. 1943.

Na vrhu se nalazi crvena zvijezda petokraka a u sredini 6 baklji koje simbolizuju 6 jugoslovenskih naroda.

 

Zastava SFRJ je plavo - bijelo - crvena sa crvenom zvijezdom petokrakom oivičenoj sa žutim rubom u sredini zastave.Na donjoj slici su prikazane proporcije na zastavi.