POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
CVITKOVIĆ D. MILJENKO   Rođen 18-III-1914. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Student. Član KPJ od 1937.  U NOB stupio 1941.  Poginuo I-VI-1943. na Vučevu. Za narodnog heroja proglašen 22-VII-1949.       Još kao učenik gimnazije u Sarajevu aktivno je sarađivao sa naprednim omladinskim pokretom. Na univerzitetu u Beogradu, gde je studirao pravne nauke, još više se isticao političkom aktivnošću. Zbog toga je bio nekoliko puta hapšen. Kada je u Španiji počeo građanski rat dobrovoljno se javio i pošao da pomogne španskoj Republici. Bio je borac Bataljona «Dimitrov». U toku borbi u Španiji dvaput je ranjen; odlikovan je za neobičnu hrabrost. U Španiji je dobio čin narednika. Posle poraza vojske Španske Republike prešao je u Francusku. Aprila 1940. godine uspelo mu je da se vrati u Jugoslaviju. Nastavio je aktivan politički rad uprkos pojačanom teroru policije kojoj je od ranije bio dobro poznat. Odmah po okupaciji Miljenko Cvitković prelazi u ilegalnost i počinje da radi na pripremama narodnog ustanka. Zbog toga putuje po lstočnoj Bosni. Maja 1941. godine po odluci Pokrajinskog komiteta Partije za Bosnu i Hercegovinu odlazi u Bosansku Krajinu da pomogne organizovanje ustanka. Jedan je od prvih orga­nizatora i boraca partizanskog odreda formiranog u julu 1941. godine kod Banjaluke. Kada je formirano ru­kovodstvo ustaničkih snaga za Zapadnu Bosnu, Miljenko Cvitković je postavljen za prvog zamenika koman­danta Štaba za Bosansku Krajinu. Neumorno je radio na formiranju partizanskih odreda. Učestvovao je u prvim borbama kod Mrkonjić Grada, Jajca i Drvara. Tokom 1942. godine ponovo je u Istočnoj Bosni na dužnosti komandira čete Drugog bataijona Šeste proleterske brigade.  I na toj dužnosti ističe se u mnogobrojnim borbama u Bosutskim šumama 1942. godine, kao i prilikom likvidacije četničkih uporišta na Maleševcima.  Kada je bila formirana Prva majevička brigada, Miljenko je postavljen za komandanta jednog njenog bataljona. Istakao se kao neobično hrabar borac i sposoban vojni rukovodilac u Petoj neprijateljskoj ofanzivi, naročito u borbama kod Čelebića, Trovrha i na mnogim drugim mestima. Pao je herojskom smrću prilikom probijanja neprijateljskog obruča na Sutjesci, kod Vučeva, 1943 godine.