POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
CAR Stjepana PETAR - ZVRK   Rođen 2-IV-1920 u mjestu Novaki, Donja Stubica, Hrvatska.  Električarski radnik. Član KPJ od 1939.  U NOB stupio 1941.  Poslije rata je bio organizacioni sekretar Gradskog komiteta SKJ za Zagreb.  Za narodnog heroja proglašen 23-VII-1953.       Poslije završenog osnovnog školovanja napustio je svoju siro­mašnu seljačku porodicu i otišao u Zagreb da uči električarski zanat. Još za vreme učenja zanata učestvovao je u revolucionarnim akcijama napredne radničke omladine i u sindikatu metalaca. Kao radnički i omladinski aktivista u radionici u kojoj je posle izučenog zanata radio, bio je izabran za radničkog povjerenika. Otada je još aktivniji u raznim akcijama. Godine 1937 ostao je bez posla. Napustio je Zagreb i otišao u Novsku. U Novskoj je intenzivno radio na okupljanju napredne omladine i na stvaranju skojevske organizacije.  Postao je sekretar mjesne skojevske organizacije, a 1939. godine izabran je za sekretara Mjesnog komiteta Komunističke partije u Novskoj. Godine 1941. ustaše su ga dvaput hapsile zbog antiustaške propagande. Oktobra 1941. godine Car je pobegao iz ustaškog zatvora i otišao na slobodnu teritoriju. Otada pa do završetka Narodnooslobodilačkog rata Petar je kao borac i vojno-politički rukovodilac učestvovao u mnogim borbama sa raznim neprijatelj­skim jedinicama. Bio je komesar čete, komesar bataljona, zamenik komesara Dvanaeste slavonske brigade i na kraju - zamenik komesara divizije. Naročito junaštvo i sposobnost komandovanja jedinicama pokazao je u borbama protiv okupatora i ustaša na Begovači, Španovici, u Kamenskoj, Hrvatskom Zagorju, zatim u borbi za oslobođenje Prnjavora, Banjaluke i u mnogim drugim borbama koje su na raznim terenima vodene tokom 1943. i 1944. godine. Jednom prilikom 1943. godine Dvanaesta slavonska brigada, u kojoj je Pero bio zamenik komesara, bila je opkoljena od brojno nadmoćnijih nemačkih i ustaških snaga.  Kao član štaba brigade Pero je bio u bata­ljonu koji je dobio zadatak da probije neprijateljski obruč preko jednog visa. Sa brigadom je bilo dosta ranje­nika i naroda.  Nijemci su držali sve okolne dominantne položaje i zasipali su bataljon strahovitom vatrom. Pero je tada uzeo mitraljez i sa pet-šest boraca neopaženo zašao neprijatelju za leđa, otvorio na njega vatru iz neposredne blizine i stvorio zabunu u njegovim redovima.  Bataljon je tada u jurišu potpuno pregazio nje­mačku odbranu. Brigadi je bio otvoren put, ranjenici su bili spašeni. Posle oslobođenja zemlje Car je obavljao mnoge rukovodeće dužnosti u narodnoj vlasti i u partijskom aparatu. Završio je Višu partijsku školu u Beogradu. 1957. je bio organizacioni sekretar Gradskog komiteta SKJ za Zagreb. Biran je za narodnog poslanika Sabora Narodne Republike Hrvatske i za narodnog poslanika Savezne narodne skupštine. Na Trećem kongresu Komunističke partije Hrvatske izabran je za člana Centralnog komiteta. Takođe je bio član Glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske.