POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
CAR Karla NIKOLA - CRNI   Rođen 1- 1 -1910 u Crikvenici.  Hrvatska.  Radnik.  Član KPJ  od 1937.  U NOB stupio 1941.  Poginuo 1942. kod Sušaka.  Za narodnog heroja proglašen 5-VII-1951.     Rođen u Crkvenici gdje je završio osnovnu školu i obućarski zanat. Sa naprednim omladinskim i radničkim pokretom povezao se već u ranoj mladosti. Učestvuje aktivno u akcijama koje je organizovala KPJ i napredni sindikalni pokret. Izbijanjem Španskog građanskog rata, Nikola medu prvima polazi u pomoć španskom narodu. U Španiji je bio borac slavne Sto dvadesete internacionalne brigade «Đuro Đaković».  Već u prvim borbama koje je ova brigada vodila protiv fašističkih snaga, došla je do izražaja velika lična hrabrost Nikole Cara, naročito na frontovima Aragona i Kordobe. U toku rata u Španiji biva  primljen u KPJ. Završetkom  rat u Španiji preživjeli borci Internacionalnih brigada bivaju bačeni u koncentracione logore u Francuskoj. Nikola Car se energično odupirao takvoj odluci francuske vlade. Zbog toga je bio zatvoren u specijalan zatvor gdje je strahovito mučen i maltretiran. To ga nije slomilo. Čak ga je učinilo prkosnijim i ponosnijim pred policijom. Napadom Njemačke na Jugoslaviju, Nikola Car je među prvim Jugoslovenima pobegao iz logora u Francuskoj i prebacio se u Jugoslaviju. KPJ šalje  Nikolu Cara u Hrvatsko Primorje da organizuje Narodnooslobodilački pokret. Tamo je aktivno radio na osnivanju prvih partizanskih jedinica, na organizovanju prvih napada na neprijatelja i diverzantskih akcija.  Koristeći veliko iskustvo stečeno u Španiji on uspješno izvršava najteže zadatke. Ilegalno odlazi u Crikvenicu, a zatim u okupirani Karlovac, povezuje se sa organizatorima ustanka, ulazi u redove domobrana, širi medu njima ideje Narodnooslobodilačkog pokreta nastojeći da ih nagovori da predu na stranu ustanika.  Jednom prilikom sačekao je sam u zasjedi neprijateljski automobil pun oficira, iz neposredne blizine bacio bombe na njega i gotovo potpuno uništio njegovu posadu. U septembru 1941. godine Nikola Car je postavljen za komandanta bataljona Prvog primorsko-goranskog odreda. Sa svojim bataljonom izvršio je mnoge uspešne borbene akcije. Naročito se ističe u napadu na Mrkopalj kod Gorskog Kotara. Partizani su u toj borbi nanijeli neprijatelju velike gubitke. U borbi za Mrkopalj Nikola Car je sa jednom desetinom nekoliko puta jurišao na neprijateljske utvrđene položaje. Istakao se i prilikom napada na jake italijanske snage, koje su pokušale da unište partizanski logor na Snježniku. Nikola Car je sa desetinom boraca, stražara u štabu bataljona, smelo napao neprijateljsku kolonu, privukao na sebe pažnju glavnine neprijateljskih snaga, a u međuvremenu njegov bataljon napao je neprijatelja sa druge strane. Tako je zahvaljujući njegovoj snalažljivosti i borbenom iskustvu spriječen neprijateljski pokušaj da uništi partizanski logor. Aprila 1942 godine Nikola Car je postao komandant Prvog primorsko-goranskog odreda. Taj odred je pod njegovom komandom vodio uspešne borbe protiv jakih italijanskih snaga u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru. Jednom prilikom dio odreda napao je jaku italijansku kolonu. Ispred boraca je opet jurišao hrabri i neustrašivi komandant. Neprijateljska kolona bila je potpuno uništena, ali u borbi je poginuo i Nikola Car, već proslavljeni partizanski komandant, drug i komunista.