POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BURIĆ Mirka SAVO (podaci iz 1957. g.)   Rođen 11-I-1915 u Zagradi, Cetinje, Crna Gora. Student.  Član KPJ od 1939.  U NOB stupio 1941. Danas: generalpotpukovnik JNA. Za narodnog heroja Proglašen 20-XII-1951.   Odrastao je u siromašnoj zemljoradničkoj porodici. Osnovnu školu je pohađao u Danilovgradu, a gimnaziju na Cetinju. Studirao je pravne nauke na Univerzitetu u Beogradu. Pripadao je naprednoj stu­dentskoj organizaciji „Narodni student“.  Isticao se tih godina u akcijama i demonstracijama koje je na Beogradskom univerzitetu organizovala i sprovodila Komunistička partija Jugoslavije. Na Univerzitetu je Savo Burić stupio u Komunističku partiju i ubrzo izbio u red najzapaženijih naprednih studenata. Posle okupacije zemlje Savo Burić odlazi iz Beograda u svoj rodni kraj da pomogne pripremu oružanog ustanka protiv okupatora i domaćih izdajnika. Do početka oružanih borbi jedan je od rukovodilaca priprema za ustanak u Katunskoj Nahiji. Već u prvim sukobima sa neprijateljem pokazao je veliku hra­brost i organizatorsku sposobnost, pa je ubrzo postavljen za komandira čete u Lovćenskom bataljonu. Posle formiranja Crnogorsko-sandžačkog partizanskog odreda ušao je u njegov sastav, a decembra 1941. godine postao je komandir čete u Prvoj proleterskoj brigadi. Na tim dužnostima još više dolaze do izražaja njegova hrabrost i umešnost u rukovođenju jedinicama i akcijama. Zahvaljujući tim osobinama, Savo Burić avgusta 1942. prima dužnost komandanta bataljona, jula 1943. - dužnost komandanta Pete crnogorske brigade, a septembra meseca postaje komandant Druge dalmatinske brigade. Uskoro zatim bio je postavljen za komandanta četvrte proleterske brigade, a u julu 1944. godine postao je komandant Treće divizije. Kao komandant Cmogorskog bataljona Prve proleterske brigade, Burić je u Četvrtoj ofanzivi učestvovao u forsiranju Neretve kod sela Boraca, u probijanju puta brigadi ka Kalinoviku.  Njegov bataljon dobio je najteži zadatak - trebalo je da likvidira četnike ispred Glavatičeva ... Borci Buričevog bataljona krenuli su u suton - gladni, neispavani, umorni. Kod Prenja partizansku prethodnicu četnici su počeli da zasipaju ručnim bombama. Nemajući mogućnosti da razvije bataljon, Burić se sa svojim borcima pripio uz stene: penjali su se jedni drugima na ramena i bacali bombe na četnike; tako su likvidirali sve njihove zasede i otvoriti put Prvoj proleterskoj brigadi. Savo Burić se isticao hrabrošću, odlučnošću i sposobnošću komandovanja. Naročito je bio zapažen u ogorčenoj borbi za Pljevlje 1941., kao i u borbama za vreme marša proleterskih brigada prema Bosanskoj Krajini, 1942. godine. Posebno se istakao u borbama za oslobođenje Konjica, Livna i Jajca 1942. godine, u Petoj neprijateljskoj ofanzivi u borbama kod Čelebića, zatim kao komandant Treće udarne divizije u borbama vođenim u Crnoj Gori 1944. godine. Posle završetka rata Burić je ostao u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Sada je aktivni general­potpukovnik Jugoslovenske narodne armije.