POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BUHA Radeta BOŠKO   Rođen 1926. u selu Gradina. Slavonija, Hrvatska. Zemljo­radnik. Član KPJ.  U NOB stupio 1941. Poginuo krajem 1943. kod sela Jabuke, kod Pljevalja. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.     Potiče iz siromašne seljačke porodice. Odmah posle kapitulacije, zbog ustaškog terora prebegao je u Mačvu, gde je kasnije stupio u Mačvanski partizanski odred. Jedno vreme bio je na lečenju u bolnici u oslobođenom Užicu. Prilikom povlačenja partizanskih snaga iz Srbije Buha se povukao sa borcima Užičkog partizanskog odreda i ušao u sastav četvrtog bataljona Druge proleterske brigade. U odbrani Užica 1941. godine Boško je pokazao veliku hrabrost u borbi sa četnicima na Trešnjici i Karanu. U kasnijim borbama bio je poznat kao jedan od najboljih bombaša.  Naročito se istakao u borbama na Čajniću, Kozari, Tarčinu, Kupresu, Jajcu, Livnu i u mnogim akcijama u raznim krajevima zemlje. Zbog svoje hrabrosti upučen je kao delegat na Prvi kongres antifašističke omladine Jugoslavije, koji je održan decembra 1942. godine u Bihaću. Predstavljao je na Kongresu omladinu Druge proleterske brigade. Od svih delegata koji su govorili na Kongresu najsnažniji utisak ostavio je Boško Buha, vođa bombaškog odeljenja Druge proleterske brigade. On je tada imao 16 godina, bio je malog rasta, jedva se video iznad govornice. „Ja ću da vam pričam, drugovi, kako mi idemo na bunkere ... “  - tako je počeo svoj govor. U dvorani je tada nastalo neopisivo oduševljenje. Kada je Boško završio svoj govor u kome je opisao kako se on i njegovi drugovi bombaši veru na vrh kuća i bacaju ustašama bombe kroz odžak, vrhovni koman­dant NOV i POJ Josip Broz-Tito, koji je prisustvovao Kongresu, digao se, prišao mu i čestitao. Boško je bio oličenje hrabrosti mladih komunista - skojevaca iz čijih je redova za devetnaest meseci Narodnooslobodilačkog rata, do Kongresa u Bihaću, poginulo dvanaest hiljada članova. Izvanrednu hrabrost Boško je pokazao u borbama na Kupresu i kasnije u Petoj neprijateljskoj ofanzivi. Za naročito zalaganje i isticanje u borbama Buha je u dva maha bio nagrađen poklonima Vrhovnog komandanta Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Na putu kroz Sandžak, vračajući se sa jedne omladinske konferencije, naišao je na zasedu četnika. U tom sukobu ubio je nekoliko četnika, ali je na kraju i sam pao u sedamnaestoj godini života.