POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BRUK Franje LEO   Rođen 29. rujna 1910.  u Dubrovačkoj rijeci, Hrvatska. Kelner. Član KPJ.  U NOB stupio 1941. Poginuo 1943. prilikom zauzimanja Konjica. Za narodnog heroja proglašen 24-VII-1953.     U godinama pre Drugog svetskog rata Leo Bruk, mostarski kelner, bio je učesnik u svim štrajkovima i demonstracijama koje je organizovala Komunistička partija. U jednom sukobu sa policijom oteo je revolver žandarmu i sa tim revolverom kasnije došao u partizane. Posle okupacije zemlje po direktivi Partije ušao je u redove „Hrvatske zaštite“, razoružavao bivše jugoslovenske vojnike, sakrivao oružje i municiju u jedan bunker kod svoje kuće, a kasnije sve to otpremio partizanima. Decembra 1941. godine i sam je otišao u četu. U početku je bio politički delegat voda, a zatim politički komesar čete.  Već u prvim borbama, krajem 1941 i početkom 1942. godine, istakao se izvanrednom hrabrošću i brzo stekao veliko poverenje boraca. Zbog njegove vanredne hrabrosti i snalažljivosti često su mu povjeravani najteži i najodgovorniji zadaci. Izvršavajući jedan takav zadatak, on se u Trećoj ofanzivi, sa još jednim drugom i puškomitraljezom na ramenu, probio između mnogobrojnih nemačkih i četničkih zaseda preko planine Bjelašnice i pod veoma teškim uslovima stigao u Mostarski bataljon, koji se nalazio na planini Pitomilja. Kao delegat mitraljeskog voda istakao se naročito u borbama kod Jajca, Žepča i Prozora.  Izvesno vreme zamenjivao je komandanta bataljona, a kada je posle zauzimanja Prozora i Jablanice osnovana tenkovska jedinica pri Štabu Treće udarne divizije, on je pošao u tu jedinicu i bio mitraljezac na tenku. Sa svojim tenkom učestvovao je u borbama za Konjic i pokazao izvanrednu hrabrost. U toj borbi je herojski pao kod sela Čelebića. Njegovi drugovi pričali su dugo posle njegove smrti kako je u tom svom poslednjem napadu na Konjic ponosno seo na svoj tenk govoreći: „Idem na Konjic da pokažem Švabama šta su partizani“.