POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BRKOVIĆ Krsta SAVO (podaci iz 1957. g.)   Rođen 16-VI-1906 u Veljem Brdu. Titograd (Podgorica), Crna Gora. Student Prava. Član KPJ od februara 1924. U NOB stupio 1941. Danas: potpredsednik Izvršnog veća Narodne skupštine Crne Gore . Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.   Otac, siromašni seljak, poginuo je u Balkanskom ratu kada je Savi bilo sedam godina.  Osnovnu školu završio je u Spužu, a gimnaziju u Titogradu (Podgorici) 1927. godine.  Iste godine upisao se na Pravni fakultet u Beogradu. Već kao osamnaestogodišnjak postaje član Komu­nističke partije i aktivno radi s omladinom. Bio je sekretar čelije u selu, pa sekretar Mesnog komiteta KPJ u Piperima. Godine 1932. postao je član Mesnog komiteta Partije za Podgoricu, a iduće godine sekretar Okružnog komiteta KPJ za Podgorički okrug. Uporedo sa partijskim radom, Savo je sarađivao u listu «Radni narod», koji je izlazio 1927. i 1928. godine, u listu «Glas naroda», koji je izlazio u razdoblju 1926. – 1929. godine. Pisao je zapažene kritičke natpise o ondašnjem režimu i borio se za prava radničke klase. Kada je 1936 godine bio provaljen, Savo je emigrirao u Albaniju. Po povratku, 1937. godine bio je uhapšen i u zatvoru proveo dva meseca. Dve godine kasnije, 1939., Savo je postao sekretar Privremenog pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku, Sandžak, Kosovo i Metohiju, a kasnije član Pokrajinskog komiteta i član njegovog Biroa. Kada je 1940. formirana Vojna komisija pri Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Savo je postao njen rukovodilac. U staroj Jugoslaviji Savo je bio često hapšen i politički kažnjavan zatvorom, proterivanjem ili policijskim nadzorom. Nekoliko puta bio je u zatvoru i pod sudskom istragom, ali usled nedostatka dokaza nije osuđivan.  U pripremama narodnog ustanka, Savo je učestvovao vrlo aktivno. Desetog jula 1941. godine bio je na sastanku Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru na kome je doneta odluka o otpočinjanju borbe protiv okupatora u Crnoj Gori, Boki i Sandžaku. Za vreme Narodnooslobodilačkog rata Savo je vršio razne dužnosti. Od aprila 1942. godine bio je poli­tički komesar bataljona, pa odreda, a zatim - politički komesar Pete proleterske brigade. Od septembra 1942. godine rukovodio je Politodelom Treće krajiške udarne brigade. Juna 1943. po zadatku se vratio u pozadinu na dužnost sekretara Okružnog komiteta Partije za Podgoricu, a zatim za Nikšić. U martu 1944. godine ponovo je član Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku, a nešto kasnije i član Biroa istog komiteta. Godine 1945. Savo je postavljen za načelnika OZNE za Crnu Goru. Sledće godine postao je ministar u Vladi Crne Gore. Kao delegat učestvuje na Prvom i Drugom kongresu Komunističke partije Crne Gore i na Petom i Šestom kongresu Saveza komunista Jugoslavije. Savo je danas potpredsednik Izvršnog veća Crne Gore, član Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore, član Revizione komisije Saveza komunista Jugoslavije, pretsednik Glavnog odbora Saveza boraca Crne Gore i poslanik Savezne narodne skupštine.