POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BRKIĆ Mahmuta HASAN (podaci iz 1957. g .)   Rođen 16-VII-1913 u Livnu, Bosna i Hercegovina. Advokatski pripravnik. Član KPJ ad 1933. U NOB stupio 1941. Danas: pretsednik Komiteta za spoljnu trgovinu FNRJ. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.    Potiče iz sitnoposedničke porodice. Gimnaziju je učio u Bihaču, Sarajevu i Banjaluci. Tu je pristupio naprednom radničkom pokretu. Posle završene gimnazije upisao se na Pravni fakultet u Beogradu. Kao stu­dent učestvovao je u radu organizacija SKOJ-a i postao član stručnih udruženja i Akcionog odbora studentskih društava. Na Univerzitetu je aktivno radio sve do 1937 godine, kada je diplomirao. Za to vreme nekoliko puta je hapšen. Kao pretstavnik Beogradskog univerziteta učestvovao je na Kongresu Svetske federacije studenata u Pragu 1936 godine. Posle studija radio je u partiskoj organizaciji u Sarajevu i bio zaposlen kratko vreme kao činovnik Agrarne banke. lzbačen je iz službe zbog „antidržavnog rada“. Kratko vreme je radio u gradskoj opštini Sarajeva, a do napada Nemačke na Jugoslaviju bio je advokatski pripravnik. U Narodnooslobodilačkoj borbi učestvuje od 1941 godine. Zajedno sa narodnim herojima Seljom Principom, Pavlom Goraninom, Slavišom Vajnerom-Čičom i Ratom Dugonjićem radio je na organizovanju ustanka u Sarajevskoj oblasti i na stvaranju Kalinovičkog i Romanijskog partizanskog odreda. Učestvovao je u prvim diverzantskim akcijama na pruzi Sarajevo - Mostar, Sarajevo – Vareš i Sarajevo-Zenica i u borbi sa spoljnim nemačkim garnizonima u Varešu, Sarajevu, Olovu i u drugim okolnim mestima. Orga­nizovao je veliki broj diverzantskih akcija, a nešto kasnije i jednu specijalnu skijašku jedinicu. Brkić je bio politički komesar Oblasnog štaba za Sarajevo, a docnije, 1942, postavljen je za političkog komesara Odrcda „Zvezda“, koji je delovao u okolini Vareša i Zenice.  Bio je zamenik političkog komesara Šeste istočnobosanske brigade i politički komesar Dvadeset sedme divizije. Godine 1943 otigao je iz Istočne Bosne u Krajinu na dužnost sekretara ZAVNOBIH-a i tamo ostao do oslobođenja. Od mnogih borbi u kojima je učestvovao posebno se istakao u osvajanju ustaškog uporišta kod Vlasenice, na takozvanom Han- Pogledu, gde se sa grupom mitraljezaca provukao izmedu straža do glavnog utvrdenja. U napadu koji je odmah usledio, za kratko vreme je pobijeno i zarobljeno nekoliko stotina crnolegijaša. Takode i u diverziji na pruzi Vareš - Breza kod Pajtovog Hana, a naročito u borbi sa daleko nadmočnijim nemačkim snagama u sremskim šumama, 1942, gde su partizani, iako iznenađeni napadom dok su bili na odmoru, uspeli da potpuno razbiju Nemce i zaplene njihovo oružje. Godine 1943 gotovo svi istočnobosanski četnici koncentrisali su se na jednom mestu da bi izvršili napad na partizanske snage. Partizani su za to saznali i odlučili da napad preduhitre. I dok su glavne partizanske jedinice zauzimale položaje, jedna kolona koju su predvodiii Hasan Brkić i Pero Kosorić, celu noć je maršovala prteći sneg i boreči se sa snežnom vejavicom da bi u ranu zoru stigla na odredeno mesto i zatvorila obruč oko četnika.  Napor je izdržan. Kolona je stigla u pravi čas i iznenadila četnike. U krvavoj borbi četnici su u ovom kraju Bosne bili potpuno razbijeni. Posle oslobodenja Brkić je vršio odgovorne državne i partiske funkcije. Bio je član Vlade NR Bosne i Hercegovine, zatim državni sekretar za poslove narodne privrede FNRJ, državni potsekretar za inostrane poslove i pretsednik Komiteta za spoljnu trgovinu Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Posle rata biran je za narodnog poslanika. Član je Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.