POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BRKIĆ Dana RADE (podaci iz 1957. g .) Rođen 27-XI-1913 u Jalašinovcima, Lušci Palanka, Prijedor, Bosna i Hercegovina. Radnik. Član KPJ od maja 1942.  U NOB stupio 1941. Danas: potpukovnik JNA. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.   Potiče iz siromašne seljačke porodice. Do otsluženja kadra živeo je sa svojom porodicom, a potom je pošao za hlebom radeči u raznim preduzečima i mestima bivše Jugoslavije. Posle kapitulacije 1941 godine uhvatile su ga ustaše i odvele u zatvor u Bosanskoj Krupi. Kad je za vreme pokolja u Bosanskoj Krajini sa grupom seljaka odveden na streljanje na Crno Jezero kraj Krupe, Brkić je u trenutku pred samo streljanje udario jednog ustašu, stvorio paniku, skočio u Unu, preplivao je i spasao se. Odmah po dolasku u svoje selo sakupio je nekoliko seljaka i otpočeo borbu sa ustašama. Već petog avgusta 1941 godine sa svojom grupom napao je bombama žandarmerisku stanicu u Saničkoj Rijeci i likvidirao je. Nekoliko dana kasnije, kao puškomitraljezac sa jednim vodom sačekao je u zasedi u Bravskom kolonu od 20 neprijateljskih kamiona. Kad se kolona približila prvi je skočio medu kamione, uništio troja kola i omogučio svojim borcima da potpuno unište čitavu kolonu.  Brkić je u toj akciji pokazao veliku hrabrost i požrtvovanje, tako da je stekao veliku Ijubav i poverenje svih drugova koji su se s njim borili. Istakao se i avgusta 1942 u napadu na ustaško uporište u Gornjoj Sanici. Tom prilikom ubio je sedam ustaša. Novembra 1942 prilikom napada na Sanski Most, kao zamenik komandanta bataljona rukovodio je udarnom grupom, koja je imala zadatak da probije spoljnu odbranu, ovlada utvrđenjima i izbije na most u centru grada. Posle toga do avgusta 1943 bio je komandant bataljona. Naročito se istakao junaštvom u borbi prsa u prsa, koja je čitav dan trajala u Smrešnjaku, marta 1943 godine. Tu je sa svojim bataljonom odbranio oko 200 opkoljenih žena, dece i staraca. Istakao se u razbijanju četnika na Mliništu, u uništavanju kolone neprijateljskih kamiona na komunikaciji Petrovac - Oštrelj i kolone izmedu Petrovca i Vrtača, zatim jula 1944 kao zamenik komandanta Šeste krajiške brigade u napa­du na Prijedor. Na čelu grupe prvi je pojurio na dobro branjen most i zasuo ga bombama. U napadu na Travnik, pod najžešćom vatrom otvorio je tenk u kome je bio narodni heroj Petar Mečava i omogučio mu da izađe. Osobito junaštvo je pokazao u napadu na Banjaluku, avgusta 1944 godine.  Brkić je imao zadatak da sa svojim borcima što pre upadne u grad i zauzme bansku palatu, koja je pretstavljala najjače utvrđenje u gradu. Posle višečasovne borbe probio se sa svojim borcima u grad do same zgrade i uz pomoč jedne tankete lično prebacio desetak sanduka eksploziva, potpalio ga i zauzeo zgradu. Nekoliko dana posle oslobo­đenja grada, Brkić je sa grupom bataljona upučen u rejon Klašnice sa zadatkom da spreči prodor neprijatelja u oslobođeni grad. Sa kolonom u kojoj je bilo oko 200 kamiona i 30 tenkova sukobili su se njegovi Krajišnici na samom mostu. U teškoj borbi uništili su dobar deo kolone, porušili most i zaustavili neprijatelja.