POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOŽOVIĆ Sime BOŽO (podaci iz 1957. g .)   Rođen 13- VII-1911 u selu Rogami, Titograd (Podgorica). Crna Gora. Sudski činovnik. Član KPJ od avgusta 1941. U NOB stupio 1941. Danas: generalpotpukovnik JNA. Za narodnog heroja proglašen 10-VII-1953.   Posle završene trgovačke akademije radio je kao sudski činovnik u Podgorici.  Odmah posle okupacije, u svom kraju radi na pripremama za oružani otpor protiv okupatora i stupa u prvu partizansku jedinicu.  Bio je najpre vodnik, a zatim komandir čete.  Istakao se u borbama na Trijepču, Doranskoj Glavici, Kaznovici i Jelinom Dubu. Kao komandir čete učestvovao je u napadu na Pljevlja, decembra 1941 godine, u sastavu Bataljona „Osamnaesti oktobar“, koji je na Savinom Laktu potpuno uništio italijansku kolonu, zarobivši veći broj neprijateljskih vojnika i zaplenivši dosta oružja i drugog ratnog materijala i opreme. U toj žestokoj borbi sa Italijanima koji su 18 časova sipali vatru topovima i bacačima, Cmogorci su se herojski borili. Tada je palo mnogo dobrih boraca. Italijani su se posle toga povukli iz Foče u koju su, po sporazumu sa njima, ušli četnici i pojačali garnizon u Pljevljima. Formiranjem Prve proleterske brigade, Božović ulazi u njen sastav, najpre kao zamenik, a zatim kao komandant Drugog cmogorskog bataljona, sa kojim je u toku Četvrte i Pete neprijateljske ofanzive postigao mnoge pobede, naročito u borbama kod Sitnice i Jajca, na Ivan Sedlu, kod Kalinovika, Ustikoline, Vlasenice, na Zlatnom Boru, Bodežištu, Balinovcu i drugim. Posebno se istakao kod Ustikoline, aprila 1943 godine, prilikom forsiranja Drine, koju su pod žestokom neprijateljskom vatrom borci prelazili splavovima.  Božović je bio medu onima koji su prvi upadali u italijanske i četničke bunkere na drugoj strani reke da bi odmah zatim, sa pedeset svojih boraca, jurišao i oteo od Italijana jako neprijateljsko uporište Krčino Brdo. Božović se neustrašivo tukao sa neprijateljem i u teškim borbama za oslobodenje Duvna i Livna, u kojima su bili jaki ustaški garnizoni, zatim protiv Italijana kod Aržana, protiv ustaša i Nemaca kod Ključa i protiv četnika i Italijana kod Bosanskog Grahova. Avgusta 1943 godine postavljen je za komandanta Prve proleterske brigade, a 1944 za komandanta Dvadeset šeste dalmatinske divizije. Sa pojedinim bataljonima i brigadama učestvovao je u desantnim akcijama na ostrvima: Korčula, Vis i Brač koja je kasnije i oslobodila njegova divizija. Pod njegovim rukovodstvom Dvadeset šesta divizija je izvojevala mnoge pobede.  Pored ostalih mesta, oslobodila je Knin, Mostar i Rijeku. U završnim operacijama Jugoslovenske armije za konačno oslobodenje zemlje, Bolovičeva divizija razbija jaku grupaciju nemačkih snaga kod Ilirske Bistrice i na taj način olakšava ostalim jedinicama Armije da oslobode Trst. Za mnoge uspešne akcije i dobijene bitke u toku rata Božović i njegova jedinica bili su pohvaljeni od Vrhovnog komandanta NOV i POJ.  Posle oslobođenja zemlje Božović je ostao u JNA.