POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOŽOVIĆ Pavla RADOMIR – RACO (podaci iz 1957. g .)   Rođen 27-III-1915 u Piperima, Titograd (Podgorica), Crna Gora. Činovnik. Član KPJ od 19-IX-1941. U NOB stupio 1941. Danas: pukovnik JNA. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.   Krajem novembra 1942 godine Božović je otišao u Sloveniju sa grupom oficira koje je Vrhovni štab NOV i POJ poslao kao pojačanje nekim slovenačkim brigadama. Inače, Božović je stupio u Narodnooslobodilačku borbu od samog početka ustanka. Došavši u Sloveniju postavljen je za komandanta Drugog bataljona „Tomšićeve brigade“. Bataljon je tada bio na Pagledu, kod Ljubljane, odvojen od brigade. Dejstvovanje na tom području bilo je izvanredno teško, jer je bilo okruženo belogardejskim stanicama. Po dolasku u brigadu Božović je na svoje borce preneo bogato vojničko iskustvo stečeno u borbama koje je vodio u Crnoi Gori i Bosni. Iz defanzive, on je svoj bataljon poveo u ofanzivu. Napao je najpre belogardejsko utvrđenje Dobrunje i razbio neprijatelja.  Jedno vreme Božović je svake noći minirao želez­ničku prugu Ljubljana - Novo Mesto. Sa svojim borcima uništio je 14 železničkih kompozicija. Početkom februara 1943 godine pridružto se sa svojim bataljonom ostalim bataljonima „Tomšićeve brigade“. Osamnaestog februara brigada je, u zajednici sa drugim jedinicama, zaposela šentjernejsku Dolinu, koja je prosto bila prekrivena belogardejskim utvrdenjima.  Božović je sa svojim borcima zaposeo cestu izmedu Št. Jerneja i Novog Mesta. Uspeo je krajem februara da odbije jaku italijansku kolonu, koja je bila potpomognuta tenkovima i topovima. Sa svojim borcima Božović se uspešno borio i u okolini Št. Vida kod Stične, zatim kod Biča i Metlike. Od 16 do 20 marta 1943 godine učestvovao je u velikoj borbi na Suhoj Krajini. Na Plešivcu je u jednodnevnoj borbi, gotovo sasvim, razbio elitni italijanski bataljon i tom prilikom sa svojim borcima pobio stotinu neprijateljskih voinika i zaplenio veće količine oružja. U toku borbi u Sloveniji Božović je bio zamenik komandanta, a potom komandant brigade, posle toga načelnik štaba pa zamenik komandanta divizije. U borbi kod Kala zadobio je tešku ranu. Tada je prvi put napustio jedinicu i otišao na lečenje. Posle oslobođenja ostao je na službi u JNA.