POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOŽIĆ Srđana NIKOLA - JUG     Rođen I-V-1910 u selu Stipovači, Kutina, Hrvatska. Zemljoradnik. Član KPJ od sredine 1942. U NOB stupio 1941. Poginuo 23-XII-1942 u Moslavačkoj Gračanici, kraj Kutine. Za narodnog heroja proglašen 24-VII-1953.    Do otsluženja kadrovskog roka bavio se zemljoradnjom, a posle toga je otišao u pograničnu stražu i aktivirao se u njoj. Po raspadu jugoslovenske vojske 1941 godine, Jug dolazi u svoje selo i povezuje se sa drugovima koji su radili na organizovanju ustanka u Moslavini. U tom cilju sastajao se sa komunistima iz Garešnice. Na jednom takvom sastanku rekao je: „Ja nisam komunista i ne poznajem rad Komunističke partije, ali voljan sam da se tučem protiv neprijatelja.“ Posle toga počinje da dobija i da izvršava zadatke komunista.  Krajem 1941 godine, već je sa prvim moslavačkim partizanima.  Početkom sledeče godine Moslavačka četa se ponukla u Slavoniju, ali se ubrzo vratila. Po povratku čete, Jug preuzima akciju mobilizacije novih boraca iz okolnih sela; u toku aprila meseca dovodi veliku grupu mladih boraca.  Uspeo je da obnovi i ojača Moslavačku četu, tako da je ona ubrzo prerasla u snažan bataljon. Vojnički iskusan i istovremeno hrabar, Jug je postao puškomitraljezac, a ujesen 1942 godine - opera­tivni oficir Moslavačkog partizanskog odreda. Prilikom likvidacije posade na reci Čazmi, Jug je napravio smeo podvig: skočio je na stražara koji je stajao na mostu i udavio ga, tako da ovaj nije stigao da dozove pomoć, iako se neprijatelj nalazio samo na nekoliko metara. Posada koja se nalazila u baraci likvidirana je za nekoliko minuta. Kada su partizani pošli na Čazmu, Jug je dobio zadatak da prodre u grad i da zauzme ustaški štab.  Za ovakvu akciju bile su mu potrebne bombe.  Pošto ih nije imao, uzeo je nekoliko malih avionskih bombi i od njih napravio „ručne mine“. Probio se u grad, omogučio zauzimanje ustaškog štaba i zarobljavanje oko četrdeset ustaša.  Kasnije je pala i Čazma. Jednom, uleto 1942 godine, vođena je, uz pomoć Bilogorskog odreda, akcija protiv neprijateljskog uporišta Veliki Grđevac. Jug je imao zadatak da sa grupom boraca likvidira bunkere. Sa još jednim drugom, on se preko opasnog brisanog prostora privukao do bunkera, sasuo kroz prozor snop bombi i likvidirao ga.  Nije ni primetio da je dat znak za povlačenje; nastavio je borbu sam. Primakao se i do drugog bunkera i zasuo ga bombama. Zahvaljujući dobrim delom ovakvom njegovom junaštvu, ustaše su bile likvidirane. Železnički radnici na pruzi Zagreb - Kutina javili su da će izmedu 22 i 23 decembra 1942 godine proći prugom voz sa oružjem i vojnom opremom. Odred je zaposeo prugu.  Ali, umesto voza sa opremom, naišao je voz pun tenkova i blindiranih kola. Napad je ipak izvršen. Jug je najpre uskočio u lokomotivu, ubio vozovođu, zatim je iz lokomotive prešao u prvi vagon. U njemu su bili nemački oficiri. Nožem i pištoljem Jug je likvidirao njih desetak. Pošao je u sledeći vagon. Ali, pre nego što je stigao, zahvatio ga je neprija­teljski rafal i oborio. Tako je na pruzi u Moslavačkoj Gračanici, kraj Kutine, izmedu dvadeset drugog i dvadeset trečeg decembra 1942 godine, poginuo Nikola Božić - Jug, neustrašivi partizan i diverzant.