POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOSIĆ Laze PERO   Rođen 1922 u Slatini, Bosanski Šamac, Bosna i Herce­govina. Zemljoradnik. Član KPJ.  U NOB stupio 1941. Poginuo januara 1945 kod Gradačca. Za narodnog heroja Proglašen 27-XI-1953.    Septembra 1941 godine u Ozrenski partizanski odred došao je i omladinac Pero Bosić. Već u prvim borbama istakao se hra­brošću i odlučnošću, naročito u napadu na Kladanj. Neposredno pred ofanzivu na Ozrenski partizanski odred (decembra 1941 godine), Pero Bosić sa slavnim partizanom, narodnim herojem Milošem Kupresom i još desetoricom drugova partizana, upada u rudnik Banovići i rasteruje domobransku posadu. Partizani su tu zarobili 30 domobranskih vojnika. U najtežim borbama ofanzive, jedan od najboljih boraca u odredu bio je Pero Bosić, puškomitraljezac. Kad je formirana Šesta istočnobosanska proleterska brigada, Pero je prešao u tu jedinicu i s njom prošao kroz mnoge borbe i pobede. Brigada je u junu 1942 godine napadala Vlasenicu.  Perova četa se povlači.  Bosić sa još jednim drugom štiti otstupnicu do poslednjeg metka. Tada je na bojištu ostalo dvadeset mrtvih neprijateljskih vojnika. Najviše ih je pokosio puškomitraljez Pera Bosića. Posle prelaska brigade na Majevicu, neprijatelj je pokušao da zauzme vrh planine.  Pero Bosić je na čelu svoje jedinice prvi stigao na vrh i osujetio nameru neprijatelja. U Petoj neprijateljskoj ofanzivi, sa glavninom partizanskih snaga kretala se prema Crnoj Gori i Šesta brigada. Na tom putu punom ogorčenih borbi Bosić je bio dvaput teže ranjen, ali je uvek pre vremena napuštao bolnicu, sam se naoružavao i odlazio u jedinicu. Kad je polovinom 1943 godine formiran Posavsko-trebavski partizanski odred, Bosić je postavljen za komandanta bataljona, a početkom 1944 godine za komandanta odreda. Za kratko vreme stekao je veliku popularnost ne samo kod boraca svog odreda, nego i u čitavoj Posavini, kako kod Srba tako i kod muslimana. Kao komandant odreda često je sa nekoliko boraca napadao na četničke položaje, izvlačio je otuda najozloglašenije četničke komandante i obračunavao se sa njima. I u Sedmoj ofanzivi dolaze do punog izražaja hrabrost, snalažljivost i vojnička sposobnost Pera Bosića, naročito u borbama na Tešnju i Manjači.  Hrabro je poginuo u posljednjoj borbi za oslobođenje Gradačca, polovinom januara 1945 godine.