POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOLTA Stevana BOGDAN Rođen 1923 u Kijani, Gračac, Hrvatska. Zemljoradnik. Član KPJ.  U NOB stupio 1941. Poginuo 2-X-1944 kod Valjeva. Za narodnog heroja proglašen 13-III-1945. Detinjstvo i mladost proveo je u siromašnoj seljačkoj porodici, iz koje je često odlazio na sezonske radove. lako u to vreme nije učestvovao u političkom životu, posle sloma bivše Jugoslovenske vojske i posle okupacije zemlje medu prvima je stupio u oružanu borbu protiv okupatora i ustaša. Već u prvim sukobima kao borac Bataljona »Gavrilo Princip« a zatim Bataljona »Marko Orešković,« Bogdan Bolta se ističe velikom hrabrošću.  Već poste nekoliko borbi u kojima je učestvovao postao je poznat u Lici kao jedan od najistaknutijih partizanskih bombaša i puškomitraljezaca, od koga su naročito strepile ustaše i četnici. U proleće 1942 godine Bataljon «Marko Orešković» vodio je ogorčene borbe u Lici i Dalmaciji.  Gotovo u svakoj borbi, Bogdan je bio prvi bombaš. Naročito se istakao u borbama na Zrmanji, Prljevu i Plavniku. Kada se bataljon ponovo vratio u Liku, Bogdan Bolta je nastavio da čini podvig za podvigom. U borbama kod Bruvna, on je vođa jednog odeljenja koje je dobito zadatak da likvidira italijanski bunker ograđen bodljikavom žicom. Bunker je bio uništen, a posada od deset vojnika zarobljena. U borbi kod Gračaca bio je teže ranjen, ali ne napušta jedinicu.  Sa Prvom ličkom brigadom napada oklopni voz kod Lešća, učestvuje u napadu na Kosinje, Pazarište, Glinu, Bosanski Novi, kao bombaš i puškomitraljezac. U partizanskom napadu na Slunj (krajem 1942), Bolta i zamenik komesara njegovog bataljona upali su u ustaške redove bacajući bombe. Samo u toj akciji njih dvojica uništili su 14 ustaša. Kao neustrašiv borac istakao se i prilikom borbi na sektoru Gračac-Mazin. Krajem januara 1943 Bogdan Bolta i komandir njegove čete napravili su podvig o kome se dugo pričalo.  Oni su se, noću, neprimetno uvukli u neprijateljske rovove, pobili šest, a zarobili sedamnaest vojnika, zauzeli kotu koju je držao neprijatelj i zapleniti dva teška mitraljeza. Osmog februara 1943 godine Druga četa Bataljona »Marko Orešković« bila je opkoljena od italijanskih fašista i četničkih izdajnika u Mazinskoj Šumi. Mitraljescu Bolti iznenada je nestala municija. Ali, on se brzo snalazi. Uzima nekoliko bombaša dobro­voljaca, juriša sa njima na italijansko mitraljesko gnezdo, osvaja teški mitraljez i okreče ga prema neprijatelju. Dvadeset devetog avgusta iste godine partizani su napadali jako ustaško uporište Pazarište. U toj borbi Bataljon »Matija Gubec« došao je u vrlo tešku situaciju.  Vodio je borbu sa neprijateljskim tenkovima u Ravnom Polju. U borbi je teško bio ranjen komandant bataljona Milivoje Rukavina.  Kada su oklopna kola pošla prema ranjenom komandantu da ga zgaze, Bolta je pod kišom kuršuma jurnuo i izneo ranjenika sa položaja. Poginuo je herojski kao komandir voda kod Valjeva (1944 godine) štiteći otstupnicu svojoj četi.