POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOLDAN Ivana JOŽE – SILNI (podaci iz 1957.g.)   Rođen 30- VIII- 1915 u Višnjama kod Ambrusa, Novo Mesto, Slovenija. Radnik. Član KPJ od oktobra 1942.  U NOB stupio 1941. Danas: major JNA u penziji. Za narodnog heroja proglašen 21-VII-1953. Silni je po zanimanju bio mesarski radnik.  Neposredno posle okupacije zemlje radio je kao rudar u Kočevju. Do stupanja u parti­zane bio je aktivan politički radnik, sakupljao raznovrstan materijal i dobrovoljce koje je upućivao u partizanske jedinice. Šestog maja 1942 godine stupio je u Zapadnodolenjski partizanski odred. U borbi na Maloj Gori, na Kočevju, kao puškomitraljezac privukao se blizu neprijateljskih položaja i u kratkoj žestokoj borbi pokosio sa svojim pomoćnikom nekoliko desetina italijanskih vojnika. Kada je formirana Prva slovenačka proleterska brigada »Tone Tomšić«, Silni u njoj postaje jedan od najhrabrijih i najboljih boraca. Najpre je bio vodnik, zatim komandir čete, pa komandant bataljona. Posle slavnog pohoda četrnaeste divizije, postao je komandant Druge slovenačke udarne brigade.      U mnogim borbama Silni je primjenjivao naročitu taktiku. Sa svojim borcima munjevito je jurišao u sredinu neprijateljskih redova i iz automatskog oružja kosio svuda unaokolo da bi se odmah zatim vratio na polazni položaj. Na taj način nanosio je neprijatelju velike gubitke. Tako je radio i u borbi na Maloj Gori, Plješivici, kod Postojne i Ilirske Bistrice, u Graškoj Gori, Basališću i na Pohorju. Zbog toga su njegov bataljon zvali »Bataljon Silnog«, jer je to bio jurišni bataljon, bataljon izvanredno hrabrih boraca.  Silni je mnogo voleo svoje borce. U najžešćim okršajima, ne vodeći računa o sebi, iznosio je ranjene borce sa bojišta. Oktobra 1943 godine, u borbi na Milanovom Vrhu, Silni je ranjen - mina mu je rasparala grudi. Drugovi su ga nosili. Idućeg dana jake Nemacke snage iznenada su opkolile bataljon. Situacija je bila kritična. Tada je komandant Sitni skočio sa nosila i sa natčovećanskim naporom, uz pomoć boraca, uzjahao konja i poveo svoje drugove na juriš. Neprijateljski obruč bio je probijen. Partiski komitet Četrnaeste divizije u svom izvještaju o legendarnom pohodu na Štajersku, upućenom Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije 25 marta 1944, istakao jo Silnog »koji se hrabro poneo u najtežoj situaciji i nekoliko puta razbio neprijateljske obruče koji su izgledali neprobojni«. Prilikom prebacivanja divizije preko ceste ka Pohorju nije uspelo svim jedinicama da prođu. Ostao je i štab divizije. Oružja je bilo malo, a sa jedinicama je bilo i više teških ranjenika. Neprijatelj je opkoljavao jakim snagama i spremao se da uništi diviziju. Silni je tada prvi primetio Nemce koji su se, obučeni u bela odela, bili već sasvim privukli štabu; izvršio je juriš na njih i razbio ih. Ujesen 1944 godine Silni je upućen u oficirsku školu pri Vrhovnom Štabu Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, a po završetku škole postao je načelnik artiljerijske divizije.