POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOGUNOVIĆ Ilije UROŠ - ROCA (podaci iz 1957. g.) Rođen 15-XII-1914 u Drvaru, Bihać, Bosna i Hercegovina. Radnik. Član KPJ od 15-IX-1941. U NOB stupio 1941. Danas: pukovnik JNA. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953. Potiče iz radničke porodice. Po zanimanju je bio mašinbravar. Do početka rata živeo je i radio u Drvaru i Zemunu. Kada je počeo narodni ustanak, Bogunović vrlo brzo izrasta u sposobnog rukovodioca. Najpre je bio pomoćnik političkog komesara Šeste krajiške brigade, a ubrzo zatim postavljen je za komandanta brigade. Godine 1942. Bogunović je poveo bataljon boraca preko Une, prodro do Cazina, oslobodio ga i na tom sektoru uspešno vodio mnoge borbe. Početkom 1943. godine, na Podiđači, samo sa jednim vodom dočekao je i razbio brojnog neprijatelja. I na sektoru Mliništa je uspeo da samo sa vodom konjanika opkoli i pohvata veću grupu četnika. Šesta krajiška brigada je pod njegovim rukovodstvom razbila četničke snage, koje su posle četvrte ofanzive ugrožavale oslobođenu teritoriju oko Drvara, Grahova i Bosanskog Petrovca. Na tom terenu bile su potpuno razbijene četničke brigade Dujića, Drenovića i drugih. Njegova lična hrabrost i sposobnost naročito su došle do izražaja u napadu na garnizon u Sanskom Mostu. Sa svojom brigadom Bogunović je likvidirao neprijateljski garnizon i zarobio celu pukovniju neprijateljskih vojnika sa celokupnom ratnom spremom. U banjalučkoj operaciji, 31 decembra 1943, njegova brigada je probila utvrdenu odbranu, prodrla u centar grada, pobila i zarobila veliki broj neprijateljskih vojnika i, pored ostalog plena, uništila nekoliko neprijateljskih tenkova. Iduće, 1944. godine, učestvovao je u napadu na Banjaluku. lako je tada bio zamenik komandanta Četvrte divizije, Bogunović je poveo bataljon boraca i sa njima jurišao pri proboju nemačke spoljne odbrane. Takođe se istakao uspešnim komandovanjem i ličnom hrabrošću u borbama kod Bosanske Dubice, na sektoru Bosanska Krupa - Risovac, kod Bosanske Gradiške, Petrovca, Prijedora i Glamoča. U toku zime 1944. i 1945. godine, kao zamenik komandanta Desete divizije rukovodio je Sedmom i Devetom krajiškom brigadom. Sa njima je nanosio žestoke udarce neprijatelju koji se povlačio na sektoru Mostar - Sarajevo i Sarajevo - Zenica. Neprijatelj je gotovo svakodnevno trpeo velike gubitke u Ijudstvu i ratnom materijalu. Jednom prilikom, kada je Deveta brigada gotovo bila opkoljena u Lepenici, Bogunović je jednu udarnu grupu i dve baterije topova poveo napred prema Kreševu. U žestokom okršaju sa neprijateljem koji se bio utvrdio na brdovitom terenu, Bogunović je uspeo da probije obruč, nanese neprijatelju velike gubitke i da celu brigadu povede na odlučan juriš. Neprijatelj je bio primoran da se, uz velike gubitke, povuće u svoje garnizone. Istakao se i u borbama za oslobođenje Sarajeva i u forsiranju reke Bosne.