POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOGOJEVSKI MITE Rođen oktobra 1919. u Bolnom. Ohrid, Makedonija. Student. Član KPJ od 1939. U NOB stupio 1941. Poginuo septembra 1942. u Bolnom. Za narodnog heroja proglašen  I - VIII - 1949. Poreklom je iz pečalbarske porodice. Pored osnovne škole, završio je sa odličnim uspehom građansku školu u Resnu i trgovačku akademiju u Bitolju. Kao srednjoškolac isticao se naprednim stavom. Godine 1937. postao je član novoformirane skojevske grupe u školi. U njoj je bio jedan od najaktivnijih članova na raznim zadacima počev od sakupljanja «Crvene pomoći» pa do rada u đačkoj literarnoj družini. Po završetku trgovačke akademije došao je (1939. godine) u Beograd i upisao se na Ekonomsku komercijalnu visoku školu; tu je postao član Komunističke partije. Zbog teškog materijalnog stanja nije mogao duže da ostane u Beogradu, napustio je studije i ubrzo se vratio u svoj rodni kraj, u Bolno. Postao je član Sreskog komiteta Partije u Resnu i radio na podizanju političke svesti radnika i seljaka toga kraja. Zbog revolucionarnog rada bio je uhapšen; proveo je godinu dana u zatvoru na Adi Ciganliji kraj Beograda. Novembra 1940. godine vratio se iz zatvora u Resen i nastavio rad na stvaranju i jačanju partiskih organizacija. Posle okupacije zemije, partiska organizacija Resenskog sreza, čiji je sekretar bio Mite, bez kolebanja je prihvatila liniju CK KPJ o potrebi oružane borbe, osuđujući izdajnički stav tadašnjeg sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju Šarla. Marta 1942. godine bugarska policija ga je uhapsila. Nije ništa priznao i posle 10 dana bio je pušten. I dalje je nastavio stari posao oko formiranja odreda «Damjan Gruev». Još kao srednjoškolac pisao je pesme, pa je to i sada činio, posvečujući ih odredu i borbi za oslobođenje. Septembra 1942 godine, posle provale partiske organizacije u Resnu, bilo je blokirano njegovo rodno selo Bolno. Nije želeo da dopusti da ga uhvate živog - odmah je stupio u borbu. Ali, pri pokušaju da se borbom probije kroz blokadu poginuo je zajedno sa svojim drugom, narodnim herojem Stifom Naumovim.