POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOGDANOVIĆ Jovana GEDEON - GECO   Rođen 21-I-1912 u Crnoj Vlasi, Vrhovine. Gospić,  Hrvatska. Podoficir. Član KPJ od I -V -1942. U NOB stupio 1941. Danas: Pukovnik JNA. Za narodnog heroja proglašen 24-VII-1953. Odrastao je u siromašnoj seljačkoj porodici. Kao podoficir u bivšoj jugoslovenskoj vojsci napao je jednog oficira. Nije čekao da bude osuđen, odmetnuo se i skrivao po selima Bilogore. Nemci su 1941. godine i novčano ucenili njegovu glavu. Gedeon je u početku samostalno sprovodio akcije čišćenja špijuna na Bilogori, a od jeseni 1941 godine povezuje se sa komunistima. Uprolc6e 1942 godine oko njegove grupe formirala se partizanska 6eta. Jednom prilikom Geca je opkolilo 25 ustaša i žandara u jednoj osamljenoj kući u selu Turšević Polja. Prihvatio je borbu, ubio i ranio sedam ustaša i žandara i pod kišom kuršuma uspeo da spase sebe, jednu ženu i dvoje dece. U neposrednoj blizini Virovitice napao je sa svojom četom voz i zarobio 12 ustaša. Geco kasnije stupa u Dvanaestu proletersku brigadu za komandanta Drugog bataljona. Njegovom bataljonu pripadaju zasluge za zauzimanje Vočina (krajem 1942 godine). Prilikom drugog napada na Vojnić, njegov bataljon je šest dana držao položaj oko opkoljenog i utvrđenog grada. Sedmog dana, prilikom pokušaja neprijatelja da se probije iz obruča, brigada je uspela, iako je bila iznenađena napadom sa strane, da potpuno uništi neprijatelja. Bataljon kojim je komandovao Geco odigrao je u toj borbi odlučujuću ulogu, jer je glavnina neprijateljskih snaga bila usmerena ka položajima koje su njegovi borci držali. Od februara do maja 1943 godine bio je načelnik štaba Dvanaeste proleterske brigade; od maja 1943 do oktobra 1944 godine bio je načelnik štaba Dvadeset osme udarne divizije. Kada je u jesen 1943. godine Vrhovni štab uputio Dvadeset prvu brigadu na čišćenje četničkih bandi na sektoru Motajice, u njoj se nalazio i Geco kao načelnik štaba brigade. lako je bio u štabu, on odlazi u pojedine jedinice i učestvuje u likvidiranju četničkih grupa. Od oktobra 1944 do januara 1945 godine vrši dužnost komandanta Dvanaeste udarne divizije, a potom prelazi u Prvu tenkovsku brigadu. Geco za vreme borbi nije mogao da ostane u štabu; odlazio je u one jedinice koje su imale najteže zadatke i svrstavao se u prve redove boraca. Svojom hrabrošću u borbama stekao je veliki ugled i poverenje svojih boraca koji su ga neobično cenili i voleli. O njegovom junaštvu narod Bilogore ispevao je mnoge pesme.