POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BODIROŽA Vukosava VID - VICUKA Rođen 1919 u Kamenici kod Drvara, Bihać, Bosna i Hercegovina. Radnik. Član KPJ od 1942. U NOB stupio 1941. Poginuo početkom 1945 na Sremskom frontu. Za narodnog heroja proglašen 5-VII-1951 Pre rata je radio u fabrici celuloze u Drvaru. Još pre početka ustanka počeo je da prikuplja oružje i ostali ratni materijal. Sam je sakrio jedan mitraljez koji je kasnije, kad je počeo ustanak, poneo u borbu. Mnogo je doprineo širenju ustanka u svom kraju. Bio je veoma hrabar borac. Naročito se istakao za vreme ustaške ofanzive na Oštrelj. Tada se sa svojim vodom nalazio na centralnom delu fronta. Nadmoćni neprijatelj prisilio je levo i desno krilo na povlačenje. lako je bio pod žestokom vatrom, Vicuka koji se nalazio ispred samog Oštrelja, izdržao je na položaju i naneo neprijatelju velike gubitke. Kada su borci videli da se on junački drži na položaju, izvršili su opšti juriš i razbili i proterali neprijatelja. Vicuka se takode istakao i u borbama izmedu Drvara i Grahova, početkom 1942 godine, gde je samo sa jednim vodom boraca mnogo puta razbio daleko nadmočnijeg neprijatelja. Godine 1943, na položajima izmedu Sanskog Mosta i Prijedora, uništio je bataljon Nemaca, a u borbi izmedu Bihača i Petrovca potukao je dve čete Nemaca. Za taj uspeh i ličnu hrabrost bio je pohvaljen od štaba Prvog bosanskog korpusa. U maju 1943 godine, Vicuka i komesar bataljona upali su na konjima u selo Cešavu medu 200 četnika i rasterali ih strojnicama. Kao komandant bataljona, a zatim komandant brigade istakao se u mnogim borbama u Srbiji i u borbama za oslobođenje Beograda. Junački je poginuo početkom 1945 godine na Sremskom frontu omogučivši da se dve brigade Narodnooslobodilačke vojske izvuku iz vrlo kritične situacije.