POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOBINEC Stjepana STJEPAN - ŠUMSKI Rođen 1919 it Alagincima, Slavonska Požega, Hrvatska. Službenik. Član SKOJ-a od 1937. U NOB stupio 1941. Da ne bi živ Pao u ruke neprijatelju ubio se u proleće 1944. u Dugoselškom srezu. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953. U zagrebačkoj gimnaziji, 1937 godine, primljen je u Savez komunističke omladine. Otada je aktivno radio u naprednom pokretu, naročito sa omladinom. Godine 1940 otišao je na otsluženje vojnog roka, gde ga je zatekla okupacija. Aprila 1941 godine zarobljen je i odveden u Osijek, ali je, pošto je utvrđeno da je Hrvat, pušten kući. U jesen 1941 godine zaposlio se kod JDZ u Zagrebu i odmah se povezao sa skojevskom organizacijom, u kojoj je i ranije radio. Radio je kao veza na prebacivanju drugova iz Zagreba preko Posavine u partizane, na slanju sanitetskog materijala i municije. Na tom radu ostao je sve do početka 1943 godine, kada je organizovao grupu od deset omladinaca i omladinki i otišao u VII Moslavačku udarnu grupu. Bio je neustrašiv borac, uvek u prvim redovima, služio je za primer u opasnim i teškim situacijama. Na teritoriji Dugog Sela i Čazme poznate su bile mnoge oružane akcije koje je izvodila grupa broj VII. U njima se Šumski naročito isticao. Vrlo brzo je postao smeo specijalista za naročite diverzantske akcije. Jednom je njegova grupa dobila zadatak da napadne dva nemačka kamiona, u kojima je bilo oko 40 vojnika i luksuzni automobil u kome su se nalazili jedan nemački potpukovnik i jedan viši domobranski oficir, koji su išli u Ivanjić Grad na prisilan otkup stoke. Trebalo je da se oficiri uhvate živi i da se upute u Glavni štab. Zadatak je bio potpuno izvršen. Pod Stjepanovim rukovodstvom, a najviše njegovim ličnim učešćem, uništeno je 20 nemačkih vojnika i zarobljeno preko 25 miliona kuna. Akcija je izvršena na glavnoj cesti Beograd - Zagreb, kod sela Prešeca. Drugom jednom prilikom dočekao je sa jedinicom kamione sa 250 gestapovaca i pet agenata. Polovinu gestapovaca je potukao, polovinu zarobio i oterao za Moslavinu. Nešto kasnije, sa drugovima je likvidirao grupu od 25 ustaša, u kojoj je ubijen i poznati zločinac Ivanić Kloštra Mladen iz Čememice. Učestvovao je i u borbama u Zagorju, Moslavini i mnogim drugim. Početkom marta 1944 prebačen je iz Zagorja za Posavinu i postavljen za komandanta Posavskog odreda. Kao komandant odreda istakao se u borbi sa Nemcima i ustašama kod Dugog Sela. U proleće 1944 godine, Druga moslavačka brigada, kojom je komandovao Šumski, nalazila se na teritoriji Dugog Sela. Jednog dana napali su je Nemci, ustaše i Čerkezi. U teškoj i oštroj borbi Šumski je bio ranjen dvaput: najpre u prsa, zatim u noge. Nije mogao da se kreće. Nekoliko Nemaca jurnulo je na njega da ga uhvate. Šumski je poslednjim mecima iz pištolja ubio dva-tri Nemca, a kada mu je nestalo municije, otšrafio je bombu, prićekao da mu se približe, a onda kresnuo upaljać bombe o kundak puške. Bomba je eksplodirala uništivši zajedno sa njim i gomilu Nemaca. To je bila herojska smrt o kojoj je narod dugo prićao.