POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BLAŽINA Mata MATE Rođen 10-III-1925 u Čambareliči. Pula. Hrvatska. Zemljoradnik. Član KPJ od avgusta 1944. U NOB stupio u jesen 1943. Poginuo 15-IV-1945 u Gorskom Kotaru. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953. U partizane je otišao odmah posle kapitulacije Italije, u svojoj osamnaestoj godini. Prva akcija u kojoj je učestvovao bilo je razoružavanje italijanskog garnizona u njegovom rodnom kraju. Kao omladinac vršio je dužnost kurira u vreme nemačke ofanzive u oktobru 1943 godine, kada su se partizani morali povući u šumu iz oslobođenih mesta toga kraja. Sudelovao je u nizu diverzantskih akcija, naročito u rušenju saobračajnih i telefonskih veza. u onesposobljavanju železničkih i drugih neprijateljskih komunikacija u okolini Raše. Aprila 1944 godine Mate je upučen u regularnu jedinicu Narodnooslobodilačke vojske, u Brigadu „Vladimir Goran“. Postao je borac Prve čete Prvog udarnog bataljona. Jula 1944 godine njegova četa je prebačena na područje Buja, gde je Mate učestvovao u više akcija. Jednom je sa grupom partizana sačekao u zasedi na glavnoj cesti Trst -Pula autobus sa dvadeset pet Nemaca-avijatičara. U kratkoj borbi ubijeno je dvadeset neprijateliskih vojnika, a pet zarobljeno. Mate je 6 avgusta 1944 godine, kao član SKOJ-a, sa još četiri druga, presvučen u nemačku uniformu, otišao u fašistički garnizon mesta Salvore, gde se nalazilo 17 italijanskih karabinjera. Rekao je da im preti opasnost od partizana i da treba da se odmah povuku u Trst. Italijani su to rado dočekali i po naredenju „saveznika“ odmah se postrojili ispred kasarne pod punom ratnom spremom. Tada je Mate sa svojim drugovima uperio na njih oružje i povikao: „Ruke uvis! Mi smo partizani!“. Karabinjeri su se zbunili, poslušno digli ruke i pod stražom odmarširali u štab partizanskog bataljona. Dva dana kasnije Mateova četa je otišla u Gorski Kotar, gde je formirana Treća brigada Četrdeset treće istarske divizije. I u novom bataljonu Mate se isticao u zauzimanju aerodroma na Grobničkom Polju, gde je poginulo. preko 200 ustaša i Nemaca. Posle toga je (avgusta 1944) odlikovan Ordenom za hrabrost i primljen u Partiju. Njegov šarac je mnogo doprineo da se u toj borbi triput zaustave pokušaji Nemaca koji su sa Rijeke hitali u pomoć obezbeđenju aerodroma. U jednoj manjoj borbi, kada je njegovom zameniku komandira nestalo municije i ovaj počeo golim rukama da se bori protiv dvojice naoružanih Nemaca, Mate mu je spasao život na taj način što je pritrčao i uperenim praznim revolverom prinudio Nemce na predaju. lznenađeni, Nemci su digli ruke, bacili oružje i ne slutći da je Mate imao prazan pištolj. U bici sa nemačkim garnizonom kod Brinja, 12 aprila 1945 godine, Mate je uspeo u borbi prsa u prsa da nadvlada dva Nemca, da ih sveže i tako preda komandantu. U borbi kod Mrzle Vodice u Gorskom Kotaru, njegova brigada je imala zadatak da drži u obruču neprijatelja koji se nalazio u Lokvama. Borba je vodena neprekidno trideset časova. U njoj je poginuo i Mate Blažina kao zamenik komandira čete.