POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BJELAKOVIĆ MIHAJLO Rođen 1912 u selu Vidrićima, Sokolac, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Zemljoradnik. ČIan KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo 1944 u borbi za Srebrnicu. Za narodnog heroja proglašen 5-VII-1951. Do aprila 1941 godine bavio se zemljoradnjom. Bio je prilično povučen. U političkom životu svoga kraja gotovo nije bio zapažen. U partizanima je najpre bio borac Romanijskog odreda, zatim puškomitraljezac u Prvom istočno-bosanskom udarnom bataljonu, a onda, kada je neko vreme kasnije ovaj bataljon prerastao u Šestu proletersku istočnobosansku udarnu brigadu, postao je vodnik i komandir čete u ovoj brigadi. Učestvovao je u mnogim borbama. Naročito se istakao u borbi sa ustašama na Pogledu, kod Vlasenice, u poznatim borbama sa Nemcima prilikom prelaska Šeste proleterske istočnobosanske brigade u Srem oktobra 1942 godine. Tada je ranjen u Bosutskim šumama. Učestvovao je i u borbama na Majevici na Maleševcima - u velikoj pobedi nad četnicima Istočne Bosne - novembra 1942 godine. U borbama na Sutjesci, 1943 godine, ponovo je ranjen za vreme juriša na nemačke položaje na Košuru. Krajem 1943 godine je zamenik komandanta, a nešto kasnije komandant novoformiranog Romanijskog partizanskog odreda. Sa Romanijskim odredom i sa bataljonom Druge krajiške brigade (400 Ijudi) napao je i potpuno razbio tzv. Treci četnički Račićev ustanak na Sijercima (2 000 cetnika). Nešto kasnije, sa grupom od četrdeset partizana napao je veliku neprijateljsku motorizovanti kolonu kod Djedovaca i za desetak minuta je zarobio, zaplenivši jednu haubicu i drugi material. Kada je Romanijski odred prerastao u Dvadesetu romanijsku brigadu, Mihajlo Bjelaković je postavljen za zamenika komandanta brigade. Na toj dužnosti je i poginuo u borbi za Srebrnicu. Sa jednim bataljonom pripremio je napad na Srebrnicu u kojoj su bile ustaše. Saznavši za napad, ustaše su izašle na okolna brda; Mihajlov bataljon pošao je prema Srebrnici ne primečujući da je ostavio ustaše za leđima i da je ušao u ustašku klopku. Ustaše su tada otvorite vatru sa svih strana. U kratkoj i žestokoj borbi, bataljon je imao dosta gubitaka. Poginuo je i Mihajlo, boreči se prsa u prsa sa ustašama. Mihajlova porodica je sva izginuta u Narodnooslobodilačkom ratu: Nemci su mu ubili ženu, decu i ostale članove porodice i zapalili kuću. Jedan njegov desetogodišnji sin išao je stalno s njim i bio u borbama koje su vodile Bjelakovićeve jedinice. I on je poginuo uskoro posle Mihajlove smrti.