POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BJELAJAC Mileta STANKO (podaci iz 1957. g .) Rođen 21-V-1912 u selu Majske Poljane, Glina, Hrvatska. Poreski činovnik. Član KPJ od septembra 1939. U NOB stupio 1941. Danas: generalmajor JNA. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953. Potiće iz siromašne seljačke porodice. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Glini. Nekoliko godina pred rat aktivno je radio u naprednom radničkom pokretu. Posle mnogih akcija u kojima je učestvovao, godine 1939 postao je član Komunističke partije. Nešto kasnije, iste godine, postao je i član Sreskog komiteta KP Hrvatske za Petrinjski srez. Kada su došli okupatori, Bjelajac je, s obzirom da je bio poznat kao aktivni komunista, morao da napusti Petrinju. Otišao je u Majske Poljane i tamo postao član Biroa Sreskog komiteta Partije za Glinu. Kao partiski funkcioner aktivno je učestvovao u organizovanju narodnog ustanka u tom kraju. Organizovao je grupu prvih dobrovoljaca - partizana iz sela Majske Poljane, Trtnika i Brnjeuške. Odmah po formiranju, grupa je izvršila neke manje akcije. Sa tom grupom Bjelajac je otišao u Šamaricu i tamo se priključio grupi narodnog heroja Vasilja Gačeše. Zajedno sa Gačešom, on je učestvovao u osnivanju Šamaričkog logora. Posle toga učestvovao je u svim akcijama kojima je rukovodio Gačeša. Kada je Gačeša poginuo, maja 1942 godine, Bjelajac je postao komandant odreda. U toku maja i juna 1942 godine šamarički partizani pod Stankovim rukovodstvom izvršili su nekoliko krupnih akcija, koje su nazvane "akcije za osvetu Gačešine smrti". Poznatije od tih akcija su borbe kod Bačuge, Čuntića, razaranje petrinjskog vodovoda itd. Za vreme poznate neprijateljske ofanzive na Kozaru, Bjelajac je komandovao Banijskim odredom, koji je bio sastavljen od nekoliko bataljona. Sa ovim jedinicama napadao je neprijatelja s leđa i tako pružio dragocenu pomoć kozarskim partizanima koji su bili opkoljeni. Borci Stankovih bataljona zauzeli su tada Dvor na Uni i Bosanski Novi. Pošto je bio komesar bataljona Banijskog partizanskog odreda, operativni oficir u štabu za Baniju, komandant Banije i Banijskog partizanskog odreda - postavljen je, 1943 godine, za komandanta Osme brigade Sedme udarne divizije. Od oktobra 1943 do 3 marta 1944 godine bio je načelnik i komandant Sedme divizije, a nešto kasnije - zamenik komandanta i načelnik štaba četvrtog korpusa. Bjelajac nije bio samo neustrašivi junak i smeo partizan. On je bio i izvrstan komandant. To se naročito potvrdilo u teškim borbama koje su vodene tokom Četvrte i Pete neprijateljske ofanzive. Na liniji Foča -Kalinovik on je odličnim manevrom izveo svoju brigadu iz neprijateljskog obruča. Posle oslobođenja zemlje nalazio se na visokim dužnostima u Jugoslovenskoj narodnoj armiji.