POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BIRTA MOJICA - ZEC Rođen 1916 u selu Gakovu. Grubiško Polje, Daruvar, Hrvatska. Šumski radnik. Član KPJ od početka 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo 30-VI-1944 u Ludbregu. Za narodnog heroja proglašen 5-VII-1951. Pre rata nije učestvovao u političkom životu. Bio je siromašan seljak i zbog toga je najčešce radio kao šumski radnik. Pristupio je Komunističkoj partiji početkom 1941 godine. Odmah posle kapitulacije Jugoslavije počeo je da radi za Narodnooslobodilački pokret. Kada je februara 1942 godine u ovom srezu formirana Bilogorska partizanska četa, Zec stupa u nju među prvima. Borio se junački i nepoštedno. Brzo je postao komandir voda, a krajem 1942 godine - kada je Bilogorska četa prerasla u bataljon - Birta Mojica je postao komandir čete. Kada je Bilogorski partizanski bataljon ušao u sastav Sedamnaeste slavonske brigade, Mojica je postavljen za komandanta Trećeg bataljona u ovoj brigadi. Učestvovao je u mnogim akcijama u Hrvatskom Zagorju. Naročito se istakao u akcijama na aerodromu Kurilovac kod Velike Gorice, zatim u borbama na Čaglinu (Požega). Bio je veseo, druželjubiv i prisan sa Ijudima, nosilac vedrog borbenog duha u jedinici. Poginuo je prilikom napada na Ludbreg, 30 juna 1944 godine. Mojica je sa dve svoje čete prodro kroz bodljikavu žicu u ustaške rovove i upao u sam grad. Ustaše su ga otsekle protivnapadom. Kada su se ostale partizanske snage - usled nadmočnosti neprijatelja - povukle, otsečeni borci sa svojim komandantom - iako su znali da će izginut -nisu se predali, već su se ceo dan junački borili protiv 3 000 ustaša. Svi su, sem nekoliko boraca koji su se probili, herojski izginuli. Među poslednjima junački je poginuo i komandant bataljona Mojica Birta.