POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BILJANOVIĆ Mihaila VOJISLAV (podaci iz 1957. g .) Rođen 26-V-1914 na Cetinju, Crna Gora. Student tehnike. Član KPJ od maja 1934. U NOB stupio 1941. Danas:potpretsednik Izvrsnog veća Narodne skupštine Crne Gore, Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953. Već u ranoj mladosti, kao đak gimnazije na Cetinju, počeo je da saraduje u naprednom omladinskom pokretu. U početku to su bili kontakti sa zanatskom omladinom i rad u sportskom društvu „Lovčen“. Nešto kasnije Vojislav aktivno učestvuje i u dva đačka štrajka, naročito u štrajku učenika školske 1932/33 godine. Zbog toga je skljućen iz gimnazije na Cetinju; prešao je u Kotor i tu završio sedmi razred. U Zagreb, na studije tehnike, Biljanović je otišao 1934 godine kao član Partije. Odmah se povezao sa partiskom organizacijom i iste godine postao član sekretarijata partiske ćelije hemiskog otseka Tehničkog fakulteta. U Zagrebu, na studijama, ostao je sve do 1 aprila 1941 godine, kada je uhapšen sa još oko sedamdeset istaknutih komunista ovog grada (Keršovanijem, Pricom i dr.). Za vreme studija Biljanović je imao razne partiske dužnosti: član fakultetskog partiskog komiteta, član univerzitetskog rukovodstva, partiski instruktor u radnickim ćelijama na Tresnjevki itd. Godine 1940, postao je sekretar Univerzitetskog komiteta i član Mesnog komiteta Partije Zagreba. Te dužnosti vršio je sve do hapšenja, aprila 1941 godine. Godine 1934/35 učestvovao je u organizovanju poznatog štrajka studenata Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Za vreme šestogodišnjeg boravka u Zagrebu nekoliko puta je hapšen. Posle aprilskog sloma Jugoslavije, Biljanović je kao zatvorenik stražarno proteran iz Zagreba za Crnu Goru. Po dolasku u Crnu Goru, Partija ga određuje za vojnog delegata za Cetinjski srez. Njegov zadatak je bio da radi na organizovanju partizanskih odreda i njihovom pripremanju za ustanak. Posle izbijanja ustanka radio je kao terenski radnik na raznim partiskim zadacima do kraja 1941 godine. Najviše je boravio u Barskom srezu kao sekretar Mesnog komiteta Partije. Novembra meseca, u svojstvu političkog komesara Druge čete Lovćenskog bataljona Crnogorskog partizanskog odreda, Biljanović je prešao u Sandžak i učestvovao u borbama za Pljevlje. Bio je u Rudom kada je 22 decembra 1941 godine formirana Prva proleterska brigada. Odmah posle toga vraćen je na teren u Crnu Goru i stavljen na raspoloženje Okružnom komitetu Partije za Cetinjski okrug. Okružni komitet ga je, kao svog člana, dodelio na dužnost sekretara Mesnog komiteta Partije u Baru. Maja 1942 godine sa partizanskim odredima Crne Gore povukao se sa ovog terena. U tom periodu bio je zamenik političkog komesara Lovćenskog partizanskog odreda. Juna 1942 godine, po odluci Pokrajinskog komiteta Partije za Crnu Goru, Biljanović se vraća na pozadinski rad kao sekretar Okružnog komiteta KPJ za Cetinje. Na toj dužnosti ostao je do oktobra 1944 godine. Godinu dana ranije postao je član Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru. Oktobra 1944 godine, po odluci Centralnog komiteta KP Jugoslaviie, Vojislav se prebacio u Bari, u Italiji. Medutim, uskoro je oslobođen Beograd i on je iz Italije došao na rad u OZN za Jugoslaviju. Član je Izvršnog komiteta CK Saveza Komunista Crne Gore i narodni poslanik.