POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BIJELIĆ O. JOVO (podaci iz 1957.g.) Rođen 18-II-1914 u Jasenje, Bosanska Dubica, Bosna i Hercegovina. Zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOB stupio 1941. Danas: major JNA u rezervi. Za narodnog heroja proglašen 23-VII-1952. Jovo Bijelić se rodio i odrastao u siromašnoj seljačkoj porodici - u selu Jasenje i tu živeo sve do narodnog ustanka, kome se prikljucio 27 jula 1941 godine. Stupio je u Prvu partizansku četu Drugog bataljona Drugog krajiškog odreda. Već u prvim borbenim akcijama na Kruškovcu, Novoselcu, Verijama i u drugim mestima oko Bosanske Dubice, naročito u napadu na žandarmerisku stanicu u selu Drakšenici, istakao se kao puškomitraljezac. Prilikom napada na ustaško utvrđenje Mrakovicu, sa još četri druga, Bijelić je u prvom naletu likvidirao neprijateljske pretstraže, zarobio puškomitraljez, došao do samih neprijateljskih bunkera i prisilio neprijatelja da napusti položaj. Njegova desetina uništila je u toj akciji više neprijateljskih vojnika, zarobila oko dvadeset ustaša i zaplenila velike količine oružja i drugog ratnog materijala. U februaru 1942 godine neprijatelj je od Dubice prema Prijedoru izvršio jak napad na partizanske položaje. Jovo je sa desetinom pustio neprijalelja da se približi, a onda ga iznenadnom i brzom paljbom prisilio na povlačenje. Drugog dana u oštroj borbi Bijelić je bio teže ranjen. Za napad na neprijateljski garnizon u Bosanskoj Dubici, aprila iste godine, formirana je posebna udarna grupa kojoj je bio dodeljen i Jovo Bijelić kao mitraljezac. Grupa je imala zadatak da se probije u grad, zauzme važnije zgrade i most na Uni, da stvori paniku u neprijateljskim redovima. Jovo je branio most preko Une od neprijatelja koji je pošao upomoć opkoljenom garnizonu. Za vreme napada na Prijedor, maja 1942 godine, Jovo je bio vodnik. On je sa nekoliko drugova likvidirao neprijateljsko uporište na železničkoj stanici, oduzeo bacače od ustaša i omogućio brze prodiranje partizanskih snaga u grad. Posle oslobođenja Prijedora postao je zamenik komandira čete. Kada je formirana Peta kozaračka brigada, on je bio zamenik komandira Prve čete Drugog bataljona. U svim borbama koje je četa vodila na Bihaču, Bosanskom Novom, Bosanskoj Krupi i u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi, on se istakao kao jedan od najhrabrijih puškomitraljezaca u jedinici. U maju 1943 godine na velikom narodnom zboru istaknut je kao primer junaštva. Ubrzo posle toga Peta kozaračka brigada je krenula za Centralnu Bosnu u borbu protiv četnika. Avgusta iste godine Jovo Bijelić je bio postavljen za komandanta mesta u Skender-Vakufu, a marta 1944 godine - za komesara Komande mesta. Tada je bio i član Biroa Sreskog komiteta Partije za Kotor Varoš.