POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BEŠLAGIĆ Agana RAFIK Rođen 1919 u Doboju, Bosna i Hercegovina. Podoficir. Član KPJ. U NOB stupio 1941. Poginuo 1942 kod Ponjerke, izmedu Zavidovića i Han Pijeska. Za narodnog heroja Proglašen 24-VII-1953. Rafik je pre rata bio podoficir. Odmah posle kapitulacije Jugosiavije, 1941 godine, domobrani su ga demobilisali. Prvih dana ustanka, prilikom oslobođenja Daboja, Rafik se sa svojim bratom priključio Ozrenskom partizanskom odredu i stupio u Lipačku četu. Rafik i njegov brat Adem istakli su se u borbi protiv domobranske posade iznad Doboja. Veliko junaštvo pokazao je Rafik u borbi sa ustaškom "Crnom legijom" na Pridjelu, gde su ustaše palile kuće, zatim decembra 1941 godine protiv ustaša i domobrana u Gavranovićima, na Ozrenu januara 1942 godine, u borbi sa nemačkim skijašima u Brijesnici i u mnogim drugim borbama. Učestvovao je u svim borbama oko Doboja i u mnogim diverzantskim akcijama na pruzi Doboj - Tuzla. Kao veoma pouzdan i hrabar borac prebačen je na teren Trebave, gde je zajedno sa narodnim herojem Ismetom Kapetanovićem radio na okupljanju boraca. Po povlačenju jedinica sa Ozrena stupio je u Šestu istočnobosansku proletersku brigadu, u kojoj je postao komandir čete. Početkom septembra 1942 godine oko dvadeset hiljada Nemaca i ustaša napalo je Šestu istočnobosansku brigadu kod Šekovica. Neprijatelj je stezao obruč sa trideset topova. Bosanci su odmah u toku noći navalili na prugu Han Pijesak - Zavidovići - Olovo u dužini od 30 kilometara. Prvi romaniski bataljon napao je i spalio železničku stanicu Pjenovac. Drugi bataljon, u kome je bio Rafik, dočekao je kod Ponjerke transport ustaša koji je išao iz Zavidovića za Han Pijesak. Tada je Rafik napravio svoj poslednji podvig. Kada je voz naišao na porušenu prugu, lokomotiva se prevrnula. Rafik je tada iz neposredne blizine pokosio mitraljezom mnogo ustaša. Njihov otpor je bio vrlo jak. Da bi ohrabrio svoje borce, Rafik je izašao iz zaklona i, ne zaklanjajući se, stoječi tukao neprijatelja. U tom trenutku neprijateijski mitraljeski rafat presekao ga je preko grudi. Iz Rafikove porodice u Narodnooslobodilačkom ratu poginula su kao partizani dva njegova brata.