POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BEŠIREVIĆ Mustafe HAMID Rođen 7-1-1919. u Rudom, Goražđe, Bosna i Hercegovina. Svršeni učenik serijatske gimnaziie. Član KPJ od leta 1942. U NOB stupio 1941. Poginuo juna 1943 na Sutjesci. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.  Nekoliko dana po stupanju u partizane postao je puškomitraljezac, a ubrzo zatim zamenik političkog komesara čete. U čitavoj brigadi (Prvoj proleterskoj) pročulo se o njegovom junaštvu i neustrašivosti, naročito posle borbe za Jajce, krajem 1942 godine, kada je sa grupom bombaša likvidirao neprijateljsko utvrđenje na Carevom Polju. U Četvrtoj ofanzivi kao zamenik komesara Treće čete Prvog bataljona Prve proleterske brigade predvodio je grupu koja se privukla četničkom logoru kod Glavatičeva i bombama ga potpuno razbila. Zbunjeni četnici su na bojištu u paničnom bekstvu ostavili celu svoju opremu i naoružanje. Najveći podvig Hamid je učinio, početkom aprila 1943 godine, u Četvrtoj ofanzivi, kada je Prva proleterska brigada forsirala Drinu. lako nije bio predviđen, Hamid je skočio na splav udarne grupe dobrovoljaca, najboljih boraca Prvog i Drugog bataljona Prve proleterske brigade, koja je imala zadatak da pređe Drinu i da stvori mostobran na desnoj obali reke. U ogorčenoj osmočasovnoj borbi prsa u prsa za likvidaciju neprijateljskog uporišta na Krčinom Brdu, Hamid je ispoljio besprimemo junaštvo. Pobacavši bombe i istrošivši gotovo svu municiju on se u jednom kritičnom momentu našao sa svega četiri metka i poslednjom bombom pred talasom četnika i Italijana koji su mu se približavali i koji su nastojali da likvidiraju partizanski mostobran na Drini. Na njega je naleteo četnik. Jednim metkom Hamid ga je ubio, a sa tri preostala metka oborio je jos dva četnika i jednog Italijana. Gomila neprijateljskih vojnika jurila je da ga uhvati. On je skočio sa poklikom: „Sada ne žalim poginuti“ i zadnju bombu bacio na gomile koje su mu se približavale. Mitraljeski rafal zahvatio mu je tada desnu stranu tela i on je pao teško ranjen. Drugovi su ga onesvešćenog izvuku iz vatre i otpremili u bolnicu, ali je on pored rana dobio još i tifus. Prilikom borbi na Sutjesci, juna 1943 godine, izgubio mu se trag.