POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BEBLERBoltezara ALEŠ - PRIMOŽ (podaci iz 1957. g .) Rođen 8-VI-1907, u Idriji, Tolmin, Slovenija. Pravnik, doktor pravnih nauka. Član KPJ od 1929. U NOB stupio 1941. Danas: Državni potsekretar za inostrane Poslove. Za narodnog heroja proglašen 22-VII-1953.  Aleš Bebler dolazi u red istaknutih revolucionara Slovenije. Odrastao je u građanskoj porodici u Celju gde je završio gimnaziju i upoznao se sa progresivnim shvatanjima i stremljenjima radničkog pokreta. Odlaskom na studije pravnih nauka u Ljubljani, Bebler pristupa i aktivno radi u naprednom omladinskom pokretu. Godine 1927 postaje član Saveza komunističke omladine Jugoslavije, a dve godine kasnije i član Komunističke partije. Kada je u Jugoslaviji proglašena monarhofašistička diktatura, Aleš Bebler je emigrirao u Francusku, nastavio studije u Parizu radeći i dalje politički veoma aktivno. Zajedno sa grupom svojih drugova Bebler izdaje publikaciju „Plamen“ namenjenu slovenačkoj emigraciji, uređuje "Delo", organ Komunističke partije Italije za Julijsku Krajinu. Zatim odlazi u Sovjetski Savez na Komunistički univerzitet nacionalnih manjina Zapada, a 1937 godine pridružuje se hiljadama komunista iz celog sveta koji su pošli u pomoč Španskoj Republici u borbi protiv fašističke najezde. U Španiji se takođe istakao kao sposoban politički radnik, pa je ubrzo postavljen za političkog komesara Petnaeste internacionalne brigade. U Španiji je bio dvaput teško ranjen. Kada je građanski rat u Španiji bio završen, Aleš Bebler sa preživelim borcima i rukovodiocima Internacionalnih brigada prelazi u Francusku, a odatle 1939 godine dolazi u Jugoslaviju. Izvesno vreme po dolasku radio je u Odeljenju za agitaciju i propagandu Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije, a onda je pao u ruke policiji i proveo u zatvoru godinu dana. Posle sloma bivše Jugoslavije i fašističke okupacije zemlje, Aleš Bebler je jedan od istaknutih organizatora Narodnooslobodilačke borbe i narodnog ustanka u Sloveniji. Dvadeset drugog juna na sastanku partiskog i vojnog rukovodstva postavljen je za načelnika Glavnog štaba Slovenije, a uskoro, zatim, za zamenika komandanta Glavnog štaba. Na toj dužnosti Aleš Bebler u punoj meri koristi revolucionarno iskustvo stečeno u Španiji, uspešno organizuje prve partizanske jedinice u Ljubljanskoj Pokrajini i u Štajerskoj, organizuje napade partizanskih snaga na neprijatelja itd. Organizovao je, pored ostalog, veliki napad na neprijateljsko uporište Bučko; ovim napadom trebalo je da se spreči iseljavanje Slovenaca iz krajeva oko Save. Krajem 1941 godine, Aleš Bebler je jedan od glavnih osnivača Kozljeskog partizanskog odreda i drugih partizanskih jedinica u ovim krajevima Slovenije. U martu 1942 godine Aleš Bebler je napustio Ljubijanu i pošao na Mokerc sa važnim vojnim i partiskim zadacima. Tu ga je zatekla velika neprijateljska ofanziva i on se sa pola Bataljona "Ljubo Šerčer" uspešno prebacuje na Travnu Goru, a odatle posle kračeg vremena sa osamnaest boraca na Kočevsko gde organizuje Južnodolenjski i Peti partizanski bataljon. Aprila meseca 1942, Aleš Bebler je imenovan za političkog komesara Treće grupe odreda. Zahvaljujući dobrim delom njegovom velikom političkom i vojnom iskustvu, ovim partizanskim odredima pošlo je brzo za rukom da stvore prvu veću slobodnu teritoriju u Sloveniji. Komesar Bebler uspeo je tih dana da se prvi put poveže i sa hrvatskim partizanima i da ugovori sa njima zajedničke akcije protiv neprijatelja koji je operisao na tome terenu. U toku Narodnooslobodilačke borbe Aleš Bebler je imao i druge visoke funkcije u Sloveniji. Bio je i komandant Operativnog štaba za Dolenjsku i dosta dugo instructor Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije i Izvršnog odbora Osvobodilne fronte za Slovenačko Primorje. Godine 1944 primio je dužnost sekretara Pokrajinskog komiteta KP Slovenije za Štajersku. Posle oslobođenja zemlje Aleš Bebler je, pored niza drugih visokih državnih i političkih funkcija, bio i stalni delegat FNRJ pri Organizaciji Ujedinjenih nacija i jugoslovenski pretstavnik na mnogim međunarodnim skupovima i konferencijama. Bio je takođe ambasador Jugoslavije u raznim zemljama. Danas je državni potsekretar u Državnom sekretarijatu za inostrane poslove i član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.