POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BASIĆ Đoke RADE (podaci iz 1957. g .) Rođen 21-III-1919 u Donjim Garevcima, Prijedor. Bosna i Hercegovina. Student prava. Član KP od 22- VI-1941.U NOB stupio 1941. Danas: pretsednik Sreskog narodnog odbora u Prijedoru. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.  Niže razrede gimnazije završio je u Prijedoru, a više u Banjaluci. Kao đak viših razreda gimnazije došao u dodir sa naprednim radničkim pokretom Banjaluke. Bio je već tada aktivni učesnik u mnogim radničkim demonstracijama, koje je tada protiv režima organizovala KPJ. Septembra 1940 godine bio je zbog učestvovanja u jednoj demonstraciji osuđen na 15 dana zatvora. U jesen iste godine započeo je studije na Univerzitetu u Beogradu i još intenzivnije učestvuje u akcijama naprednih studenata. Posle kapitulacije Jugoslavije došao je u rodno mesto i, po direktivama partiske organizacije u Prijedoru, radio na pripremanju oružanog ustanka. U aprilu te godine bio je primljen u SKOJ, a u junu - i u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Kada je na Kozari podignut narodni ustanak, Bagić je stupio u Drugi krajiški narodnooslobodilački partizanski odred. Ubrzo je postao politički delegat, a zatim zamenik političkog komesara čete. Početkom 1942 godine postao je politički komesar čete. Učestvovao je u mnogim borbama koje su u to vreme vođene na Kozari. Za vreme velike ofanzive na Kozari bio je ranjen, ali je ne napuštajuci četu i dalje nastavio da učestvuje u žestokim borbama. U leto 1942 godine postao je pomočnik komesara bataljona u Petoj kozaračkoj brigadi, a u jesen iste godine - politički komesar bataljona. Sa bataljonom učestvovao je u svim borbama u toku Četvrte i Pete neprijateljske ofanzive. Septembra 1943 postavljen je za političkog komesara Dvanaeste brigade Jedanaeste divizije, a dva meseca kasnije, postavljen je za komesara Osme brigade Četvrte divizije. Krajem 1944 godine postao je politički komesar Desete divizije Prve arniije. Rade Bagić je bio izvanredno hrabar partizan. -Zbog toga i zbog umešnog rukovodenja jedinicama dobijao je više puta priznanja viših štabova. Posle završetka rata bio je u raznim jedinicama JNA. Imao je čin pukovnika. Posle demobilizacije postao je društveni i partiski radnik u Prijedorskom srezu. Sada je pretsednik Narodnog odbora u srezu Prijedoru.