POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BALETIĆ Lazara MARKO Rođen 21-X-1917 u Broćancu, Nikšić, Crna Gora. Student medicine. Član KPJ od 1940. U NOB stupio 1941. Poginuo 13-VI-1943 na Sutjesci. Za narodnog heroja proglašen 10-VII-1952. Kao učenik gimnazije u Nikšiću, i kasnije kao student Medicinskog fakulteta u Beogradu isticao se u, omladinskom naprednom pokretu. Maja 1941 godine vratio se u svoje rodno mesto i kao član Komunističke partije aktivno radio na pripremama ustanka. Organizuje prve partizanske grupe i sam učestvuje u prvim oružanim i diverzantskim akcijama, koje su izvođene u njegovom kraju. Već u tim sukobima i akcijama pokazuje izvanrednu hrabrost. Kao komesar čete ističe se u borbama u Hercegovini, naročito kod Kule Fazlagića, glavnog ustaškog uporišta u Hercegovini. Po povratku iz Hercegovine istakao se posebno prilikom napada na italijanski garnizon u Grahovu. Tim napadom komandovao je proslavljeni narodni heroj Sava Kovacević. Posle uspešne akcije oslobođenja Grahova komandant Sava Kovacević je zbog izvanrednog junaštva i požrtvovanosti javno pohvalio Marka Baletića. Posle toga Baletić je ponovo otišao u Hercegovinu, gde je kao komesar kombinovanog Crnogorskohercegovačkog bataljona neustrašiv borac i rukovodilac u borbama protiv četnickih izdajnika, u likvidaciji ustaškog uporišta Borač i u drugim borbama koje je bataljon vodio na tome terenu. Licno je učestvovao u hvatanju zloglasnih četnickih komandanata Todorovića i Viruica. Ponet hrabrošću, on nikada u borbama nije obračao paznju na sebe; uvek je smelo jurišao ispred svoje jedinice. Zbog toga ga je Štab opominjao. Kad je formirana Peta cmogorska proleterska brigada, Baletić je postavljen za komandanta Prvog bataIjona, sa kojim je vodio mnoge teške borbe na putu za Bosnu i u samoj Bosni. Naročito se istakao kao borac i komandant u borbama kod Foče, na Zabrdu kod Sarajeva. Kod Foče je preuzeo komandu i uspeo da se probije iz jakog neprijateljskog obruča spasavši sve ranjenike. Za vreme neprijateljskih ofanziva, početkom 1943 godine istakao se borbom za ranjenike u najtežoj situaciji. Štab Pete brigade postavio ga je za šefa saniteta. U danonoćnim marsevima i borbama Marko Baletić je pokazao natčovečansku hrabrost u borbi za ranjenike i obolele od tifusa. Posle tih marševa i borbi javno je pohvaljen. Probijajuči se kroz neprijateliski obruč do Sutjeske pao je herojski trinaestog juna 1943 godine. Poginuo je neposredno posle pogibije legendarnog Save Kovacevića u prvim borbenim redovima.