POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BAKRAČ Ignjatija ĐURO (podaci iz 1957. g .) Rođen 3-III-1915 u Lušćanima, Glina, Hrvatska. Zemljoradnik. Član KPJ od avgusta 1941. U NOB stupio 1941. Danas: pukovnik JNA. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-J953. Sve do rata i ustanka živeo je u svom rodnom selu baveči se zemljoradnjom. Tu je završio i osnovnu školu. Dalje školovanje nije mogao nastaviti zbog veoma loših materijalnih prilika. Okupacija zemlje zatekla ga je u selu. Na Baniji je počeo brzo da se širi Narodnooslobodilački pokret. Taj pokret postao je masovan naročito onda kad su ustaše i u ovom kraju počele da ubijaju Srbe i sve napredne Ijude. Đuro Bakrač bio je tih dana medu prvim banijskim partizanima. On je jedan od učesnika u prvom oružanom napadu banijskih ustanika na ustašku žandarmerisku stanicu u Grabovcu. Partizanske grupe na Baniji nicale su svakodnevno. Tih prvih dana puška je bila retkost. Borci su bili naoružani često samo noževima, a mnogi vilama i sekirama. Ali, borbeni duh je od prvog dana bio snažan. Grupe su smelo napadale višestruko jačeg i neuporedivo bolje naoružanog neprijatelja. Tako se sticalo oružje za borbe koje su pretstojale. Kada je u Baniji bio formiran Prvi banijski partizanski odred, snažna i krupna borbena jedinica, Đuro je u odredu bio prvo desetar, zatim vodnik, pa komandant četvrtog bataljona. Tako brzo napredovanje bilo je pre svega rezultat njegove lične hrabrosti, snalažljivosti i umešnosti u rukovođenju partizanskim akcijama. U to vreme je Bakrač primijen u članstvo Komunističke partije. Što se borba više razbuktavala i što je više rastao i jačao Narodnooslobodilački pokret, Đuro Bakrač je imao sve odgovornije vojne funkcije u Narodnooslobodilačkoj vojsci. Tokom 1942 godine bio je zamenik komandanta Sedme brigade Sedme udarne divizije, a tokom 1943 godine - komandant Banijskog odreda i komandant Treće brigade proslavijene Sedme banijske divizije. I kao komandant brigade on je u svim borbama uvek bio u prvim borbenim redovima dajući tako borcima licni primer. Sa svojim jedinicama prošao je sve slavne bitke, koje su partizanski odredi i jedinice Narodnooslobodilačke vojske u toku rata vodili na Baniji, Kordunu i u Bosanskoj Krajini. Medu borcima i u ovim krajevima, naročito na Baniji, bio je veoma popularan i omiljen. U jednoj borbi, 1944 godine, Đuro Bakrač je bio teško ranjen. Pred kraj rata bio je pomočnik načelnika štaba Četvrtog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugostavije. Posle oslobođenja zemlje, Đuro Bakrac je ostao na službi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji.