POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BADOVINAC Gabrijela ILIJA   Rođen 21- VIII-1917 u mestu Rosalnice, Metlika, Slovenija. Zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOB stupio 1941. Poginuo januara 1944 kod Rimskih Toplica. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.     Ilija Badovinac, zemljoradnik iz Rosalnica, u Beloj Krajini, bio je pre Drugog svetskog rata poznat kao napredan i načitan čovek. Kod kuće je imao veoma lepu i bogatu knjižnicu. Narodnooslobodilačkom pokretu prišao je već prvih dana ustanka 1941 godine i postao član Mesnog odbora Osvobodilne fronte za Rosalnice. Organizovao je prikupljanje oružja, hrane i odeće za partizane. Početkom 1942 godine i sam je otišao u partizansku jedinicu, odmah se istakao hrabrošću i aktivnim političkim radom, pa je ubrzo postao zamenik političkog komesara Drugog bataljona Belokrajinskog partizanskog odreda. Odred je u to vreme vodio ogorčene borbe sa italijanskim okupatorom. Ilija Badovinac isticao se u svim tim borbama, a naročito prilikom napada na utvrđenja Hrast i Zajec pod Gorjancima. U napadu na utvrđenje Rozni Dol jurišao je kao bombaš na fašističke bunkere i hvatao žive neprijateljske vojnike. Jula 1942 godine postavljen je za komandanta Gorjanskog bataljona. I na toj dužnosti ističe se svojim junaštvom i sposobnošću rukovođenja. Kao komandant Trećeg bataljona "Cankarjeve brigade" (tada je to bio najbolji bataljon u brigadi) dobijao i uspešno izvršavao najteže zadatke u borbama na Suhorju, Kolju, Pleterju i u borbama sa belogardejskim izdajnicima. Bataljon Ilije Badovinca naročito se istakao prilikom razbijanja velike italijanske ofanzive na Žumberku, februara 1943 godine. Posle toga Ilija je nastavio ogorčene borbe u Ribničkoj Dolini i u drugim predelima Suve Krajine. Posle kapitulacije Italije bataljon je otišao u okolinu Novog Mesta i uključio se u Petnaestu diviziju, koja je za vreme velikih prolećnih operacija uspešno uništavala nemačka utvrđenja i probila se do Save. Tada je Ilija Badovinac postavljen za zamenika komandanta Dvanaeste brigade i učestvovao je u rešavanju najtežih borbenih zadataka u borbama za Kočevje. Kad je otišao u Trinaestu brigadu za komandanta bataljona, glas o njegovom junaštvu i njegovim pobedama nad neprijateljem već je bio daleko odjeknuo. Njegov bataljon stekao je veliki ugled naročito posle napada na Kočevje i za vreme slavnog marša na Štajersku. Gotovo svakodnevno na tom pohodu bataljon je vodio borbe sa nemačkim okupatorom. Prilikom jednog juriša na nemačko utvrđenje kod Rimskih Toplica pao je Ilija Badovinac, tada već legendarni partizanski komandant.