POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BADEL MARIJAN   Rođen 3-VII-1920 u Koprivnici, Hrvatska. Službenik. Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo 22- VI-1944 u selu Sv. Janja, kod Zagreba. Za narodnog heroja proglašen 6-XII-1944.     Potiče iz imućne trgovačke porodice. Ali, liberalno vaspitan, još kao đak trgovačke akademije stupio je u redove napredne omladine. Posle okupacije bio je hapšen nekoliko puta na kratko vreme. Uprkos tome on je povećao svoju aktivnost. Ujesen 1941 godine otišao je na rad u Hrvatsko Primorje, a u zimu 1941 stupio je u partizane u Gorskom Kotaru. Otada pa do pogibije neprekidno je u borbama. Oktobra 1942 godine kao skojevac stupio je sa grupom najboljih boraca u Trinaestu proletersku brigadu "Rade Končar". Bio je odličan puškomitraljezac i uskoro je postao rukovodilac SKOJ-a u bataljonu. Posle dva meseca zbog bolesti upučen je u Komandu Žumberačko-pokupskog područja, gde je bio član vojnog suda. Septembra 1943 godine Marijan je postavljen za pomoćnika političkog komesara Žumberačko-pokupskog partizanskog odreda, a nešto kasnije za političkog komesara odreda. Marijan je bio veoma popularan i cenjen u narodu. Radio je na terenu na kome je Mačekova propaganda bila jaka. Zahvaljujući svojoj popularnosti, Badel je imao uspeha u političkom radu. Njegov odred nije imao dovoljno oružja. Trebalo ga je oteti od neprijatelja. Marijan je u selu Sopnici razoružao jednu čitavu satniju domobrana i naoružao ceo svoj bataljon. Za četiri meseca njegov odred je postao toliko jak da je prerastao u snažnu, dobro organizovanu i veoma operativnu brigadu. Osmog januara 1944 godine formirana je brigada "Franjo Ogulinac - Seljo", u kojoj je Marijan postavljen za političkog komesara. Sa ovom brigadom učestvovao je u mnogim borbama. Marijan je bio cenjen i voljen. S borcima je delio svako zlo, bio je poznat po drugarstvu i po velikoj brizi o njima. Uvek se starao o njihovoj odeći i obući, o njihovom odmoru i ishrani. Juna 1944 godine prebacivala se brigada u Žumberak, na sektor Plješivice. Neprijatelj se bio okomio da razbije brigadu. Dok je Marijan po zadatku bio u selu Sv. Ivan, neprijatelj je noću opkolio brigadu. Ne znajući za to, on je posao natrag, naišao na Nemce i u sukobu s njima poginuo. Brigada je ceo dan vodila borbu i kada je razbila neprijatelja, nasla je svog komesara mrtvog. Sahranila ga je u selu Ostre, u Žumberku.