POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BAČKOVIĆ Mitra ALEKSA   Rođen 1912 u selu Drenovštici, Nikšić, Crna Gora. Pravnik. Član KPJ od maja 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo 7-IV-1944 u Udbini. u Lici. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.     Osnovnu školu završio je u Bogatićima, gimnaziju u Nikšiću, a pravne nauke na Pravnom fakultetu u Beogradu. Na beogradskom univerzitetu pristupio je naprednom studentskom pokretu i učestvovao u akcijama koje je organizovala Komunistička partija protiv nenarodnih režima. Posle nekoliko akcija, 1938 godine postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Posle kapitulacije, aprila 1941 godine, došao je u svoje mesto i povezao se sa partijskom organizacijom koja ga je odmah primila u svoje redove. Počeo je još aktivnije da učestvuje u akcijama KPJ. Pješivačka partijska organizacija poverila mu je zadatak da prikuplja oružje i municiju i da formira gerilski odred za sela Drenovsticu i Milojeviće. Neprekidno je radio na organizovanju i držanju ustanka, ispoljavajuči organizacione sposobnosti, energiju i umešnost. Kada je formiran Pješivački bataljon, decembra 1941, postao je njegov komesar. Često je sa svojim borcima išao kao bombaš služeći kao primer ostalim borcima. Jednom je sa grupom od pet-šest drugova učestvovao kao bombaš na Oranom Dolu prilikom osvajanja četničkih položaja. Tom prilikom ubijeno je i ranjeno preko dvadeset četnika. Aleksinom zaslugom četnici su tada gotovo potpuno razbijeni u ovom kraju. Kao politički komesar Petog udarnog bataljona i jedno vreme Drugog udarnog bataljona Nikšićkog odreda jurišao je zajedno sa jedinicom protiv Italijana i četnika u mestu Smederevu (Golija Nikšićka). Prvi je izišao na četnički šanac i poveo ljude na osvajanje neprijateljskih položaja. Neprijatelj je, pretrpevši velike gubitke, razbijen i oteran. Kasnije, u Petoj crnogorskoj brigadi, kao komesar njenog Drugog bataijona, u borbi na Bitovnji jurišao je sa bombom u ruci na nemačko mitraljesko gnezdo i likvidirao ga. Sličnu smelost pokazao je i u borbama kod Fojnice, Bugojna, Jajca itd. Poginuo je kao politički komesar divizije, aprila meseca 1944 godine, u Udbini, u Lici. U Narodnooslobodilačkoj borbi kao partizani poginuli su mu jedan brat i osam najbližih rođaka.