POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BAĆE Mije MAKSIMILIJAN - MILIĆ (podaci iz 1957. g.) Rođen 12-X-1914 u Takoltanima, Makarska, Hrvatska. Član KPJ od 1932. U NOB stupio 1941. Danas: Ambasador u DSIP-U. Za narodnog heroja proglašen 24-VII-1953.     Još kao učenik klasične gimnazije u Splitu pristupio je revolucionarom radničkom pokretu i istakao se u mnogim političkim akcijama, koje je organizovala Komunistička partija. Vrlo mlad, u osamnaestoj godini, postao je član KPJ. Zbog političke aktivnosti brzo su ga zapazili predstavnici režima; na Univerzitetu u Zagrebu, gde je studirao filozofiju, godine 1935 uhapsili su ga i, na osnovu Zakona o zaštiti države, osudili na godinu dana zatvora. Posle izlaska iz zatvora Maks Baće nesmanjenom energijom nastavlja političku aktivnost, a 1936, kad je planuo građanski rat u Španiji, on je medu prvim Jugoslovenima koji odlaze u pomoć španskom narodu i republici. U Španiji je ostao za sve vreme građanskog rata ističući se na raznim bojištima u redovima Internacionalnih brigada hrabrošću i sposobnošću kao borac i kao politički radnik. Posle građanskog rata u Španiji Maks Baće je sa ostalim pripadnicima Internacionalnih brigada prešao na teritoriju Francuske; bio je interniran u koncentracioni logor, odakle je 1940 godine uspeo da pobegne i da se posle mnogih teškoća ilegalno prebaci iz Francuske u Jugoslaviju. Došao je u Split i odmah se uključio u politički rad. Komunistička partija Jugoslavije već se aktivno pripremala za sudbonosne događaje koji su bili na pomolu. Po zadatku Partije Maks Baće organizuje u Splitu Tajne akcije uperene protiv režima, priprema članove Komunističke partije i SKOJ-a za odbranu zemlje, aktivno radi u Pokrajinskom komitetu Komunističke partije Hrvatske za Dalmaciju. Posle okupacije zemlje Maks Baće je jedan od istaknutijih organizatora Narodnooslobodilačkog pokreta i partizanskih jedinica u Dalmaciji. U toku Narodnooslobodilačkog rata on je vršio važne vojne dužnosti. Bio je komandant nekoliko partizanskih odreda, načelnik štaba Četvrte operativne zone Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, komandant odbrane Visa itd. Za vreme formiranja Prvog mostarskog odreda bio je teško ranjen i upučen u Split na lečenje. Čim je malo prizdravio vratio se radu na organizovanju partizanskih odreda, na razvijanju i jačanju Narodnooslobodilačkog pokreta u Dalmaciji. U stvaranju borbenih jedinica, odreda i brigada, dolazilo je do izražaja revolucionarno iskustvo koje je Maks Baće stekao u predratnoj revolucionarnoj borbi, naročito u španskom građanskom ratu. Istovremeno Maks Baće je učestvovao i u mnogim borbama. Posle oslobođenja Jugoslavije Maks Baće je vršio razne odgovorne vojne i državne dužnosti. Neposredno posle oslobođenja bio je jedan od rukovodilaca u organima državne bezbednosti, zatim ministar pomorstva FNRJ, ambasador FNRJ u Japanu, savezni narodni poslanik, delegat FNRJ na Petom zasedanju OUN itd.