POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
ANTONČIĆ Mate MILAN - VELEBIT (podaci iz 1957. g.)   Rođen 2-X-1918 u Gospiću, Hrvatska. Podoficir. Član KPJ od avgusta 1942. U NOB stupio 1941. Danas: pukovnik JNA. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951     Odrastao je u siromašnoj porodici koja je brojala 20 članova i od koje je polovina umrla delimično od gladi pre rata, a delimično u Narodnooslobodilačkoj borbi. Posle završetka niže gimnazije Antončić je zbog siromaštva otišao u podoficirsku školu, a potom službovao najpre u Skoplju, a onda u Kraljevu. lako je bio podoficir, pripadao je krugovima naprednih Ijudi u to vreme. Za vreme službe u Skoplju, kao rukovodilac administracije baterije, tajno je uništavao nepovoljna dokumenta koja su o komunistima koji su dolazili da služe u toj bateriji stizala od policije iz njihovih rodnih mesta. Godine 1939 bio je uhapšen i stavljen u istražni zatvor zbog toga sto je odbio da sa svojim vodom puca na demonstrante, koji su na skopskim ulicama protestovali protiv fašističke okupacije Albanije. Tada je premešten u Kraljevo. U Kraljevu je došao u dodir sa naprednim radnicima iz fabrike vagona. Počeo je da učestvuje u njihovim organizacijama, naročito u sportskom društvu fabričkih radnika "Železničar". Aprila 1941 dvaput je bio zarobljavan od Nemaca i dvaput je bežao. Kada je drugi put pobegao, otišao je u Kraljevo, povezao se sa organizatorima ustanka i po njihovoj direktivi produžio na Goč i priključio se prvoj grupi partizana. Posle toga učestvovao je u prvim ustaničkim akcijama u okolini Kraljeva, a zatim u sve krupnijim borbama u raznim krajevima zemlje. Pred kraj 1941, zajedno sa glavninom partizanskih snaga, povukao se iz Srbije i nastavio borbu na terenu Bosne i Hercegovine. U toku NOB obavljao je razne vojne dužnosti: Bio je desetar, komandir čete, komandir Prateće čete Prve proleterske brigade, zamenik komandanta Četvrtog kraljevačkog bataljona, komandant šestog beogradskog bataljona, komandant Prve brigade Šeste ličke divizije, komandant artiljerije Šeste ličke divizije i komandant artiljerije Prve armije. U borbama u kojima je učestvovao Antončić  je ispoljavao junaštvo i snalažljivost. Bio je vest i dinamičan komandant. Prilikom zauzimanja Teslića, sa bataljonom koji je brojao 250 Ijudi, upao je u grad i do zore, sam sa svojim drugovima, zarobio oko 1500 neprijateljskih vojnika, jedanaest topova i dr. Posle oslobođenja završio je Višu vojnu akademiju u SSSR-U i Višu vojnu akademiju JNA.