Službe u JNA

Službe u JNA

 

U JNA su postojale sljedeće službe:

 

Tehnička služba koja je imala za zadatak da pravovremeno sprovodi tehničko obezbjeđenje oružanih snaga u mirnodopskim uslovima, u toku mobilizacije i uslovima borbenih dejstava. Ugrađena je bila u sve rodove i vidove JNA i TO.

 

Građevinska služba je imala zadatak izgradnje svih objekata za smještaj ljudstva i opreme i naoružanja, sanitetskih objekata, stanova, objekata za odmor i rekreaciju i sl. Služba je u svome sastavu formirala snažna vojnograđevinska preduzeća i vojne jedinice koje su odigrale značajnu ulogu u izgradnji kapitalnih objekata vojne industrije. Graševinska služba je širokom saradnjom sa naučnim i društvenim zajednicama značajno doprinjela razvoju jugoslovenskog građevinarstva.

 

Indetanska služba je još u NOB-u imala važan zadatak obezbjeđivanja sredstava potrebnih za život i borbu pripadnika jedinica naše vojske. Rukovodila je svim jedinicama za transport, snabdjevanje i remont. Poslije rata je dobila zadatak da jedinice JNA snabdjeva hranom, odjećom, logorskom opremom i drugim potrebama. U svom radu je usko surađivala sa ustanovama JNA i naučnim institucijama u SFRJ.

 

Saobraćajna služba je organizovana 1942. godine kad je pri Vrhovnom štabu NOV i POJ-a formiran Tehnički odsjek sa sekcijama za gradnju puteva i regulisanje saobračaja na oslobođenoj teritoriji.Poslije rata ona je prisutna u svim funkcijama komandi i aktivnostima jedinica. Stanje putne i željezničke mreže i mreže plovnih puteve, te organizacija regulisanja i kontrole putnog saobraćaja i transporta važan su element za pravilno djelovanje jedinica JNA i TO.

 

Sanitetska služba je važan faktor u savremenoj ratnoj taktici gdje bi upotrebom savremenog oružija došlo do velikog broja ranjenih. Da bi dosljedno ispunjavala svoju namjenu sanitetska služba je bila osposobljena za ratnu hirurgiju, organizaciju trijaže i pružanja prve pomoći u uslovima masovnog ranjavanja, organizaciju sistema sanitetske evakuacije, organizaciju i raspored ambulanti i bolnica za liječenje ranjenih, kontuzovanih i zahvaćenih epidemijom. Vojnomedicinska akademija u Beogradu se afirmisala raznovrsnim zahvatima, naučnoistarživačkim radom, podizanjem medicinskog kadra i saradnjom u međunarodnim razmjerama.

 

Veterinarska služba ima zadatak staranja o zdravlju stoke i ispravnosti mesa i mesnih priozvoda. U saradnji sa naučnoistraživačkim institucijama i veterinarskom službom u građanstvu organizuju sprečavanje stočnih bolesti i epidemija.

 

Finansijska služba se starala da se racionalno i ekonomično raspoređuju finansijska sredstva kako bi se maksimalno povećala borbena spremnost armije. Finansijska služba je bila organizovana kao jedinstveni sistem u svim komandnim nivoima. Uvedena je primjena elektornskih računara tako da je ručni

administrativni rad bio sveden na minimum.

 

Administrativna služba je bila važan činilac u sistemu rukovođenja i komandovanja. Osavremenila je organizaciju, tehnologiju i tehniku rada, obavljala je administrativno-tehničke, kancelarijske i arhivske poslove, službenu prepisku, vojnopoštanski saobraćaj i štamparsku djelatnost.

 

Pravna služba JNA je nastala i razvijala se u toku NOR-a, sa zadatkom da krivično pravnim mjerama štiti oružane snage i njene interese od svih oblika neprijateljske djelatnosti. Bila je izgrađena u cjeloviti sistem sudskih organa, vojnih tužilaštava i pravnih organa.

 

Geodetska služba JNA je imala zadatak da planira, organizuje i izvodi geotopografsko obezbjeđenje oružanih snaga. Na tim poslovima je sarađivala sa komandama i ustanovama JNA, organima civilne geodetske službe i naučnim institucijama u zemlji.

 

Muzička služba je imala zadatak da njeguje muzičku kulturu i stvaralaštvo u JNA i da kroz muzičke programe i manifestacije razvija patriotizam i ljubav prema zemlji i da širi bratstvo i jedinstvo. Vojni orkesti i Umjetnički ansambli su bile profesionalne muzičke ustanove i osnovni nosioci muzičkog

života u JNA.